Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής, και ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τρεις διηρημένον. Συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Επιταγή μεν και φιλοτίμω δαπάνη του Υψηλοτάτου, και Γαληνοτάτου Πρίγκιπος Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Αλέξανδρου Ιωάννου του Μαυροκορδάτου. Συνδρομή δε και φιλοπόνω σπουδή του τιμιωτάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Δημητρίου Παύλου Ευπατρίδου, της εν Ηπείρω Πρωτευούσης πόλεως Ιωαννίνων. Τόμος Α΄. Γαλλο-Ρωμαϊκό-Ιταλικός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1790 . (2)φ.+(23)φ.+σ.900 σ.: , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 1027, Legrand G. ΙΙ 1251, Κ. Ν. Πλαστήρας 140. στο πρόσθετο σ. 2 της αρχή. Υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1790 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Εγχειρίδιον Περί Συντάξεως των του Λόγου Μερών. Εν ώ Και περί Σχημάτων, και Ιδεών του λόγου, και περί στίχων τινών, και επιγραμμάτων συντόμως τε, και λίαν ευκρινώς μεθοδευθέν προς χρήσιν ευχερή, και ωφέλειαν των φιλομαθών νέων, παρά Ματθαίου ταπεινού Μοναχού του εκ της χώρας των Γανοχώρων, και τα νυν πρώτον τύποις εκδοθέν δι ιδίων του αυτού αναλωμάτων. Επιμέλεια δε αξιεπαίνω του τιμιωτάτου και ευγενεστάτου εν πραγματευταίς Κυρίου..... Εν Βιέννη εν τη Τυπογραφία Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου]. by Ματθαίος, Μοναχός ο εξ Γανοχώρων Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1795 . (6)φ.+ζ'+(3)+312+(6) σ.: , Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Λείπει η σελίδα τίτλου και δύο αναρθμ. στο τέλος. Πλαστήρας 154, Παπ. Ι 3802, Λαδ. Γ Ι 213. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1795 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαιτητική ής προτέτακται και ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της ιατρικής επιστήμης, και τινων περί αυτήν ευδοκιμησάντων ανδρών, εκ παλαιώντε και νεωτέρων συνερανισθείσα. Νυν το πρώτον τύποις εκδοθείσα Δαπάν η φιλική. by Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1794 . (κστ)+423+(4) σ.: , ΠΑΠ.Ι 4297 /ΛΑΔ.Γ Ι 162 /Κ. Πλαστήρας 152. Υπάρχει και σε Φωτοτυπική ανατύπωση βλ. VIII-217-157 | Δωρεά Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Date:1794 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha