Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της χώρας 1960-1964.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1960 . φ. 1(χ.α.)+IV+182 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις επί της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι υπό του εμπειρογνώμονος του ΕΟΠ.... Μετά εισηγήσεων, προτάσεων και σημειώσεων.... by Senes, James S. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . φ. (2)+113 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεχνική βοήθεια. by Σταυριανόπουλος, Αλ. Δ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . 147 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά κεντρικής μικτής ελληνο-αμερικανικής επιτροπής αναδιοργανώσεως κρατ. υπηρεσιών. Τεύχος Α΄.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1948 . 88 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κτηνοτροφία στη Θράκη.   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1979 . (7)+241 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδικόν μητρώον βιομηχανιών-βιοτεχνιών της Μακεδονίας και Θράκης κατά το 1969.   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1970 . (7)φ.+ii+185φ.+17φ+4 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικοδομική δραστηριότης ως παράγων αναπτύξεως Θράκης.   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . (5)+105 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξέλιξη των δεικτών γεννητικότητος και γονιμότητος στην Θράκη:   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1979 . 59 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημογραφικαί εξελίξεις εν Ελλάδι 1950-1980=Demographic trends in Greece 1950-1980 by Σιάμπος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1969 . xvi+295 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός πίναξ των συντασσομένων συλλογών της ισχυούσης νομοθεσίας προς προπαρασκευήν της κωδικοποιήσεως by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1955 . 66 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Δήμων και Κοινοτήτων Μακεδονίας-Θράκης (1961-1967)   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1968 . 75 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σεμινάριον επί θεμάτων περιφερειακής αναπτύξεως και προγραμματισμού   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1969 . 196 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός εργασιών έτους 1969   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1970 . iv+60 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνοικισμών της Ελλάδος επί τη βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1951 και των επελθουσών μέχρι τέλους Ιουνίου 1955 διοικητικών μεταβολών και εγκριθεισών μετονομασιών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1956 . ιστ'+245 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece is struggling towards reconstruction   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1947 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1972   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1968 . 265 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας, έτος 1970=Input-output table ot the Greek economy, year 1970   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . 121 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού στη Θράκη   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . 68 σ. , Δακτυλογραφημένο κείμενο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιδράσεις του δημοσίου τομέα και των οργανισμών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Θράκης   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . 33 σ. , Δακτυλογραφημένο κείμενο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Ροδόπης:   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1979 . 157 σ. , Δακτυλογραφημένο κείμενο Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha