Παράρτημα συλλογής νόμων και β. διαταγμάτων περί συνοικισμού και διανομής γαιών εν Θεσσαλία και ιδρύσεως Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 207 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία φορολογίας καθαρών προσόδων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1920 . 110 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί εγγείου φορολογίας των βοσκήσιμων γαιών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1910 . 24 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Βασιλικά διατάγματα περί των οικονομικών εφοριών του κράτους   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1914 . 52 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορολογία της αυτομάτου υπερτιμήσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1920 . 61 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή Νόμων, Β.Διαταγμάτων και Εγκυκλίων περί της οικονομικής διοικήσεως των καταληφθεισών χωρών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1913 . 76 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συλλογή νόμων και βασιλικών διαταγμάτων περί των εν ταις νέαις χώραις κτημάτων   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 207 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Βακουφιών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1914 . 32 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί επιβολής εκτάκτου εισφοράς επί των ασκούντων εμπόριον, βιομηχανίαν κ.λ.π.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1945 . 80 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1902, 1912, 1916   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1902 . 3 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Προσωρινός γενικός ισολογισμός της κρατικής περιουσίας κατά την 31 Μαρτίου 1927 by Αθανασάκης, Α.Ν. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1928 . 71 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναλυτικοί πίνακες των εσόδων [εξόδων] του κράτους διά την χρήσιν [των ετών] 1894, 1896, 1908   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1894 . 3 τ. Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Έσοδα και έξοδα του κράτους κατά τας οικονομικάς χρήσεις από του 1863 έως του 1915   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 4 σ.+9 πίν. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχειώδης περίληψις της τουρκικής φορολογικής νομοθεσίας και του συστήματος της ακινήτου ιδιοκτησίας   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1912 . 60 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός δικαιώματος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών εν Τουρκία   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1913 . 15 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τριμηνιαίο Δελτίον Ειδικού Εμπορίου της Ελλάδος /   Publication: Αθήνα : Υπουργείο Οικονομικών, 1907 . 9 τ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha