Συναγωγή νέων λέξεων υπό της Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων / by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αληθής χαρακτήρ του λεγομένου γλωσσικού ζητήματος / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των νομισμάτων ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής / by Head, Barclay V. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . 3 τ.: , Οι τόμοι Α και Β μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄: «Ευρώπη», σ. x+ρκδ+528. Τόμος Β': «Ασία και Αφρική», σ. viii+584+ε' πίν. Τόμος Γ': «Πίνακες Α'-ΛΕ'», φ. λε'. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ψυχική κληρονομικότης και το περιβάλλον ως παράγοντες της διανοίας και του χαρακτήρος. Μελέτη ψυχολογική και παιδαγωγική / by Βορέας, Θεόφιλος Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 48 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899 . 3 τ.+1 τ.πίνακες; , Οι 3 τόμοι δεμένοι σε 4. Τ.Α : Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τ.Β : Ιστορία των διαδόχων. Τ.Γ : Ιστορία των επιγόνων. Τ.Δ : Αλφαβητικός πίναξ. Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα | Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Πολιτικαί μελέται / by Μελάς, Λέων Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . δ΄+170 σ. ; , Υπάρχει αφιέρωση 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρος υποτύπωσις μεταρρυθμίσεως της Ελληνικής Πολιτείας / by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910 . 147 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Απόκαυκος και Νικήτας Χωνιάτης / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου, σ. 373-382. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 18 σ. ; , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: Φιλολογιαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι", σ. 390-407. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της υγιεινής της πόλεως Καβάλλας της κωμοπόλεως Πραβίου και περιχώρων τούτων / by Τσακαλώτος, Α.Ε. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1921 . 12 σ.: 21x14 εκ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομισματική της νήσου Άνδρου. Μετά φωτοτυπικών πινάκων / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου- Μπάρτ και Χίρστ, 1898 . (6)+69 σ.+(6) πίν.: , Απόσπασμα εκ του Γ΄ τεύχους της "Διεθνούς Εφημερίδος της Νομισματικής Αρχαιολογίας" Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τον τόμο: "Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: Φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι", σ. 390-407. 24x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στράτης Καλοπίχειρος / by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1901 . [8]+277+[1] σ.: 24x17 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία τριάκοντα ετών : (1848-1878) / by Cantu, César Publication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . 808 σ. ; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Αττίλα και των διαδόχων αυτού: by Thierry, Amédée Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 605 σ. ; , Περιέχει σφραγίδα "Ελληνικόν Γυμνάσιον Ανδριανουπόλεως". 24x17 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις τας ιστορικάς μελέτας / by Langlois, Ch.V. Publication: Εν Αθήναις, : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1902 . 332 σ. ; 24x17 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού: Αλφαβητικός πίναξ / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 198 σ.; , Δεμένο μαζί με τον τόμο Γ΄[α΄-γ΄]. 24x17 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Διαδόχων / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1897 . (2)+γ΄+(2)+792; , Περιέχει τα Βιβλία Α΄(α΄-γ΄), Β΄ (α΄-β΄), Γ΄(α΄-ε΄), Δ΄(α΄-β΄) +Παράρτημα 24x17 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha