Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως μετά συνωνύμων και επιθέτων εκλογής. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά....Εν ταύτη τη εκδόσει επιμελώς διορθωθείς και προσαρμοσθείς εις χρήσιν εξαιρέτως των της Ελλάδος Σχολείων προς ευμαρεστέραν της τε ελληνικής και απλής γλώσσης, και θεματογραφίας γύμνασιν / by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1820 . 502 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 1238. 23x15 εκ. Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τριώδιον ψυχωφελέστατον περιέχον την πρέπουσαν εν τη αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή άπασαν ακολουθίαν. Νεωστί μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν   Publication: Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1820 . 528 σ.: Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Της Γραμματικής Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου, το πρώτον και δεύτερον βιβλίον, Ά τινά περιέχουσι Των οκτώ του Λόγου μερών τον Σχηματισμόν, τα των Ανωμάλων Ρημάτων δυσχερέστερα εν τη Τεχνολογία, την Σύνταξιν των Ρημάτων, κ(αί) άλλα αναγκαία. Νυν αύθις τύποις εκδοθείσα, Μετά προσθήκης διαφόρων ειδήσεων, προς ευχερεστέραν χειραγωγίαν των πρωτοπείρων μαθητών / by Λάσκαρις, Κωνσταντίνος Publication: Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1819 . δ'+232 σ. ; 17x12 εκ. Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταχυολογία Τεχνολογική Κατ ερωταπόκρισιν της Γραμματικής Τέχνης, Εκδοθείσα παρά Βυσσαρίωνος Ιερομονάχου Μακρή του εξ Ιωαννίνων. Έτι δε και το περί Ομοίων και Διαφόρων Λέξεων του Αμμωνίου. Νυν μετατυπωθείτα, και επιμελεία πλείστη διορθωθέντα. Οικοδομείν χωρίς θεμέθλου πόνος εστί μάταιος, Νόσφοι δε Γραμματικής ανεμώλιον εστί μαθήσαι / by Μακρής, Βησσαρίων Ιερομόναχος Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1804 . 212+94 σ.: , ....Con regia approvazione τάχωση δερμάτινη. Ηλιού Ι, 1804.65, 1804.6 17x12 εκ. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grammatica della lingua italiana di Spiridione Blandi. Edizione sesta. Di varie necessarie noziono accresciuta ed in fine di alcune Regole intorno la Sintassi = by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1821 . 243 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 19x12 εκ. Date:1821 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος έτι δε Και πρόχειροι θεραπείαι συνήθων τινών και αιφνιδίων παθημάτων Ερανισθείσαι εκ παλαιών και νεωτέρων Παρά Γρηγορίου Καλλιρρόη ιατρού. Επιστασία και τυπογραφική διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή Διδασκάλου εν τω κλεινώ του Γένους Φροντιστηρίω τουπλίκλην Φλαγγίνη / by Καλλιρρόης, Γρηγόριος Publication: Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1829 . ξα'+513 σ. ; , Γκίνης-Μέξας 1880. 18x12 εκ. Date:1829 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακολουθία των Αγίων και θεοφόρων πατέρων ημών και αυταδέλφων Νεκταρίου και Θεοφάνους: by Γαβριήλ, Επίσκοπος Σταγών Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1815 . 39 σ.: 24x17 εκ. Date:1815 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομη της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα... / by Νεκτάριος ο Κρης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1805 . 412 σ. , Φ. Ηλιού 1895/42 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1805 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας αρχομένον από κτίσεως κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως / by Δωρόθεος, Μητροπολίτης Μονεμβασιάς Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818 . 583 σ. ; 24x17 εκ. Date:1818 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία Αριθμητικής τέ και Άλγεβρας Συγγραφέντα μεν Γαλλιστί παρά του Αββά Δέλα-Καϊλλέ: Μετά δε (μεταφρασθέντα ταύτα εις την των Ρωμαίων διάλεκτον) ο εν Ιατροφιλοσόφοις Σπυρίδων Ασάνης Κεφαλλήν εις την καθωμιλημένην απλοελληνικήν μετηνέγκατο: by Lacaille, Abbée Nicolas-Louis De Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων., 1797 . ξδ'+568 σ.+6 πιν. αναδ.: , 22x15,5 εκ. … Ιωνάς Ιερομόναχος ο Σπαρμιώτης. Νυν πρώτον τύποις εκδίδονται, μετά πολλής προσθήκης, εις χρήσιν των Ελληνικών Φροντιστηρίων, αναλώμασι του αυτού Ιερομονάχου. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.Con li+cenza de' Superiori, αψ(η)ζ.» ΠΑΠ Ι 3262 /ΛΑΔ. Γ. ΙΙ 72/Κ. Ν. Πλαστήρα 162 22x15,5 εκ. Date:1797 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ετυμολογικόν το μέγα ήγουν η μεγάλη γραμματική. Νεωστί μετατυπωθέν, μετά της εν τω τέλει ήδη δε πρώτον ιδία ταχθείσης Ετυμολογίας, των Κυριοτέρων Επαρχιών, Χωρών, Καστρών, Oρών, Ποταμών, και Λιμνών, Ποιητών τε προσέτι Μύθοι και Ενδόξων Ηρώων Ιστορίαι, εις τα πάντα Συναφθέντα μέρος , προς μείζω και κρείττονα των Φιλομαθών, και Φιλαναγνωστών χρήσιν, και ευχέρειαν. Επιμελώς δε και ως οίον τε διορθωθέν.]......   Publication: Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1781 . 458+1σ.: , ....Ενετίησιν. αψπβ. 1872. Παρά Νικόλαω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Con licenza de’ Superiori, e Privilegio. Βιβλιογραφία: ΠΑΠ. Ι 2162, LEG. Γ ΙΙ 1074, Κ. Ν. Πλαστήρας 111. Date:1781 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία εις το τέταρτον της του Θεοδώρου του Γαζή γραμματικής, Και Έκθεσις κατ' ερωταπόκρισιν της κατ' αυτόν Γραμματικής, φιλοπονηθείσα χάριν των φιλομαθών παρά Δανιήλ Μοναχού Πατμίου του Κεραμέως της κατά Πάτμον Σχολής των γραμματικών διδασκάλου. Εκδοθείσα τον προ τούτου χρόνον, αναλώμασι του εν Ιεροδιακόνοις Ιωάσαφ του Κρητός, κατά δε τον ενεστώτα ενιαυτόν, δαπάνη του Τυπογράφου. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων / by Γαζής, Θεόδωρος Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1785 . ιβ'+656 σ.: , ....Con licenza de' Superiori, e Privilegio. Αντίτυπο κολοβό. Λείπουν οι σελ. 657-668. Στάχωση δερμάτινη. Το δεύτερο αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Λείπουν οι σ. α'-η' και 655-668. Στάχωση σύγχρονη. ΠΑΠ Ι 3101 /Leg. Γ ΙΙ 1158/Πλαστήρας 121,122 17x11 εκ. Date:1785 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική περί συντάξεως Του Ευσεβεστάτου, Εξοχωτάτου, και Σοφωτάτου Αυθεντίου Κυρίου Κυρίου Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Του μεγάλου Λογοθέτου της Ανατολικής του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, και εξ Απορρήτων της Κρατιάς Βασιλείας των Οθωμανών. Ομού και έτερα Μιχαήλ του Συγγέλου Του Αποστολικού Θρόνου των Ιεροσολύμων. Προσφωνηθείσαι Τώ Υψηλοτάτω, Ευσεβεστάτω, και Γαληνοτάτω Πρίγκιπι, Κυρίω Κυρίω Ιωάννη Κωνσταντίνω τω Μαυροκορδάτω Αυθέντη και Ηγεμόνι πάσης Ουγκροβλαχίας. Επιμελεία και διορθώσει Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου του Ιατροφιλοσόφου / by Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος Publication: Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1745 . (6)φ.+259+1λ. σ.: , ...Superiorum Permissu, Ac Privilegio. Λείπουν δύο φύλ. της αρχής [α, α2]. Στάχωση χάρτινη. Παπ. Ι 3806/Leg. Γ Ι 327, Πλαστήρας 57. 17x12 εκ. Date:1745 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης : εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών συγγραφέων / by Πύρρος, Διονύσιος Publication: Venezia: παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818 . ι'+328 σ.: , Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. στο αντ. της δωρεάς Γ. Παπαηλιάκη λείπει ο αναδ. πίνακας νομισμάτων. Στην αρχή: χφ.κτητορικό «Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης, Διονυσίου του Πύρρο. Υπάρχει εμού του Γεωργίου Ανδρέου Καρύδη του εκ κόμης Βογατσικού, ηγοράσθη παρ\ εμού την 12 βριου 1853 εν Ιασίω Γεώργιος Ανδρέου ...», χσ. υπογραφές κλ. σημειώματα διάσπαρτα. Βιβλιογραφία: σ. Ηλιού Ι 1818.17. Γκίνης-Μέξας Α/1027. | /Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1818 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή ιερά του αγίου και θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και ενδόξου μεγάλου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Νυν πρώτον προστεθείσαν. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης εντελέστερον. Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα επισημότερα του Όρους Σινά... και τελευταίον την Ακολουθίαν των Οσίων, και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των εν Σινά και Ραιθώ Αναιρεθέντων /   Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1778 . 211σ.: , Βιβλιογραφία: ΠΑΠ Ι 4777, Πλαστήρας 96. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1778 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή ιερά του αγίου και Θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και Ενδόξου Μεγάλου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης, Επομένως δε εξιστορούσα συντόμως και περιληπτικώς τα του Θεοβαδίστου τούτου Όρους, τουτέστι την Θέσιν και Αγιότητα αυτού, τα της Βασιλικής λαμπράς Οικοδομής του εκείσε περικαλλεστάτου Μοναστηρίου, τα των ερημητών Αράβων, τους επισυμβάντας κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω αγίω τούτω Μοναστηρίω, τα τε ένδον αυτού και έξω πέριξ Ιερά Προσκυνήματα, μετά τινών θαυμάτων, τους εν αυτώ μέχρι τούτου Αρχιεπισκοπήσαντας, έτι δε και τους κατά διαφόρους χρόνους επιδημήσαντας εις τούτο το Όρος Αγίους, και άλλους άνδρας επ' ειρήνη και μαθήσει διαλάμψαντας, και τελευταίον των ακολουθίαν των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων Αββάδων. Τυπωθείσα νυν Πέμπτον διά δαπάνης της Ιεράς και Βασιλικής Μονής του αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά.   Publication: Εν Βενετίαν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1817 . 219 +1λ. σ.: , Στην εμπρόσθια ταπετσαρία χφ. «Κτήμα πέφηκεν εμοί...». Στη πίσω ταπετσαρία υπάρχει σφραγίδα δυσανάγνωστη. Βιβλιογραφία: ΦΗΛ/19ος Α΄/1817. 88. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 26x19 εκ. Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, Συναρμοσθείσα μεν ποτέ παρά του Ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών. Νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, ηυξήνθη εν τισίν ήπερ το πρώτον, άτε δη προσετέθη το άχρι νυν ανέκδοτον φιλοπόνημα του Κυρίου Αντωνίου Βυζαντίου καλούμενον χρηστοήθεια, προς παραίνεσιν ηθών των νέων. ΄Ητε κατά μεθυόντων ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου Πλείονος ένεκα των της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών οπωσδήποτε ωφελείας. Μέθ όσης οίον τε ην της ακριβείας διορθωθείσα. Τόμος τέταρτος / by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1780 . 416 σ.; , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 104. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. 21x14 εκ. Date:1780 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρητορική πραγματεία ήτοι της Ερμογένους του Ταρσέως του κατ΄ εξοχήν τεχνικού καλουμένου, ρητορικής τέχνης εξήγησις / by Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος Publication: Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1799 . 572+216 σ. ; , Χαρακτικά επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφο κτηρορικό "Ἐκ τοῦ ταπεινοῦ Ἰγνατίου Ἀρδαμερίου". Στην ίδια σελίδα "Ἰωνᾶ Σπαρμιώτου, φιλοδωρηθεῖσα παρὰ τοῦ αὐτοῦ διδ[ασκάλου] κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, [κυρίου] δὲ Ἰγνατίου ἀρδαμερίου καὶ τῶν αὐτοῦ διαδόχων". 24x20 εκ. Date:1799 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους Υπομνήματα και Ζητήματα υπό του Σοφωτάτου Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως Εκτεθέντα, νυν δε πρώτον τύποις εκδοθέντα, και μεθ' όσης οίόν τε ην της ακριβείας διορθωθέντα, παρά Κυρίου, Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου / by Θεόφιλος ο Κορυδαλεύς Publication: Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1729 . 20χ.α.+499+1λ. σ. : αναδ. πίν. , ; , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας, 46. 23x17 εκ. Date:1729 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha