Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος και του εκτός αυτής διεσπαρμένου ελληνικού έθνους και η ευεργητική επίδρασις επί των μετασχόντων αρχαίων και νεωτέρων εθνών. Εις δύο μέρη. by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1902 . 2 τ.: , Μέρος Α': Σύντομος γεωγραφική μυθολογική ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή της αρχαίας Ελλάδος κατά χώρας και κατά πόλεις πλην των νήσων ιδιαιτέρως περιγραφομένων, σ. κδ'+238. Προέρχεται από τη Δωρεά Φ.Δραγούμη και φέρει αφιέρωση του συγγραφέα στη σ.α΄. Μέρος Β': Περιλαμβάνον τας βιογραφίας των εξοχωτέρων ανδρών της επιστήμης οίτινες διά της παιδείας και σοφίας αυτών ανεδείχθησαν πατέρες δημιουργοί και κτίσται του ελληνικού πολιτισμού, σ.ιζ+210.Προέρχεται από τη Δωρεά Η.Καλαϊτζή. (Διπλό). | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οκτώηχος: by Σακελλαρίδου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1888 . ιδ'+368 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοκράτορες του Βυζαντίου. by Μαρτίνος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1887 . η'+149 σ.: , Υπάρχουν σφραγίδες του «Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1886 . 96 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφργ.των «Εκπαιδευτηρίων της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος». Το τρίτο αντίτυπο σε φωτοτυπική ανατύπωση στο ΧΙ-284-562. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μονογραφία περί Κουτσόβλαχων. by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1905 . 52 σ. , Σε φωτοτυπική ανατύπωσ. Υπάρχει και στο βιβλίο του Γ. Έξαρχου «Το αυθεντικό κείμενο και ο αληθινός συγγραφέας του έργου Μονογραφία περί Κουτσοβλαχικού» βλ. ΧΙ-284-635 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι ήτοι παγματεία περί της καταγωγής και της προελεύσεως αυτών μετά δύο γεωγραφικών πινάκων. Ενός τοπογραφικού του οροπεδίου Πολιτσιές και ετέρου γενικού της εγκαταστάσεως αυτών ανά τα όρη. by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1909 . 72 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυποα αποσυρμένα Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιστορικογεωγραφική περιγραφή της Αγχιάλου: by Παρασκευόπουλος, Θεμιστοκλής Μ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1888 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περικλής-Ασπασία: by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1904 . η'+121 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897) by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1897 . 446+(2) σ. , Αντίτυπο κολοβό. Λείπουν οι σ. στ΄+(2) καθώς και η σελίδα τίτλου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα συμβάντα του Οκτωβρίου 1862: by Παλάσκας, Λεωνίδας Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1882 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλευτικαί ευθύναι ΙΔ' περιόδου (1895-1898) by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . η'+152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία συγγραφείσα παρά του εν Αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού διαλαμβάνουσα τον βίον των Οσίων Πατέρων ημών Βαρλαάμ και Ιωάσαφ: by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1884 . 256 σ. , Το 2ο πανομοιότυπο αντίτυπο τυπώθηκε το 1885. Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μελέται επί του γενικού προυπολογισμού του κράτους by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 109 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα πολιτικής οικονομίας by Βουρνάζος, Κ.Χ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1904 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα των εμπορευμάτων κατά τα διεθνή νόμιμα, κατά την τελωνειακήν νομοθεσίαν και το σύνταγμα by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το φιρμιλιάνειον ζήτημα ήτοι ο εκ Σερβίας κίνδυνος της Μακεδονίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εθνολογική μελέτη περί του Βιλαετίου Κοσσόβου μετά στατιστικών. by Φιλιππίδης, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1903 . κ΄+74 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Περί γλώσσης και καταγωγής των Θρακών: by Κονδύλης, Δ.Α. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1905 . 30 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πρασιάς λίμνη: by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1893 . 40 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς της Ελλάδος διά το έτος 1889. by Δουρούτης, Γ. Ι. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1888 . 84 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha