1 2 3 Next >>
Οι εκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι άνδρες.Σύγγραμμα Αντωνίου de Saint-Gervais Μεταφρασθέν και διασκευασθέν υπό Σπυρίδωνος Π.Λάμπρου. by Saint-Gervais, Antoine. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 330 σ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοθέου και Ευγενίου επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχής και θεού διδασκαλία. Χορηγούντος Κωνσταντίνου Ζάππα. by Βραΐλας-Αρμένης, Πέτρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1884 . λβ+296 σ.: Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας / by Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας Publication: Αθήνα: Ανδρέας Κορομηλάς, 1851 . 4χ.α.+ιδ΄+144 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά του Γ.Σαγιαξή και λείπουν οι σ.143-144. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 21x14 εκ. Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Ομηρικόν περιέχον πάσας τας ευρισκόμενας λέξεις παρ Ομήρω και τοις ομηρίδαις μετά διαφωτίσεως του οικιακού, θρησκευτικού, πολιτικού και πολεμικού βίου των ηρωϊκών χρόνων και ερμηνείας των δυσνοητοτέρων χωρίων και των μυθολογικών και γεωγραφικών ονομάτων. by Πανταζίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1885 . (2)+κ+721 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης. Συντεθέν υπό... και πλουτισθέν διαφόροις πίνακι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οίς προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων κυρίων ονομάτων by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . ιστ'+1592+198 σ.: , Περιέχει ιδιόχειρη αφιέρωση. και σφραγίδες: Καταστήματα Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησιν, αλαιοτούρκικη | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικοί κώδικες. Μετά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων νόμων και Β. Διαταγμάτων, οίς προσετέθησαν. Το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος. Διόρθωσις των εσφαλμένως μεταφρασμένων διατάξεων αυτών, διάφοροι υπουργικαί εγκύκλιοι και δηλοποιήσεις περί της δικαστικής υπηρεσίας, και Παράρτημα των ευχρηστοτέρων νόμων ή Β. Διαταγμά-των, των περί της Ελλάδος πρωτοκόλλων των τριών Δυνάμεων και απασών των δημοσίων Συνθηκών, μετά γενικού ελέγχου απάσης της νομοθεσία by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1874 . 1064 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική διά σχολεία υπό... by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1840 . (10)+λ+580 σ.: , Γκίνης-Μέξας 3278 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολη ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς, μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών τε και χρονολογικών πινάκων, προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.....Συνδρομή φιλοτίμω του ευγενεστάτου Άρχοντος Ποστελνίκου Σωτηρίου Καλλιάδου, ΄Ω και προσανετέθη. Τόμοι Α-Γ by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμος Α (1851): Τόμος Β (1862): Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίανκαι τα εκατέρωθεν του Βοσπόρου Τόμος Γ, Εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως (1869), : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη καιέθη των της Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων τόμος Α διπλός | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμαντίου Κοραή.Εκδίδοντος Ιακώβου Ράλλη. by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1841 . 4 χ.α.+β+242 σ. , Δεμένο μαζί με τον πρώτο τόμο. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.... by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμ.Α΄: Περιέχων την εντός και πέριξ τειχώνΚωνσταντινούπολιν. (Διπλό) (Από τις Δωρεές Φ.Δραγούμη και Η.Καλαϊτζή). Τόμ.Β΄ : Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και ταεκατέρωθεν του Βοσπόρου. Αθήνησιν, 1862 (Δωρεά Θ.Νικολόπουλου). Τόμ.Γ΄ : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τωντης Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων. Αθήνησιν,Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1869. (Δωρεά Η. Καλαϊτζή). | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ηρακλή Καλαϊτζή/Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μελέτη επί της νέας ελληνικής ή βάσανος του ελέγχου του ψευδαττικισμού. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1884 . (4)+104 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί προς τινας εν διαφόροις περιστάσεσι. Τόμ.Α-Β. by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 2 τ. , Οι τομοι Α-Β είναι μαζί δεμένοι. Τόμ.Α: σ. 4 χ.α.+2 λ+2 χ.α.+256. Τόμ. Β: σ. 351. Σφραγίδα ανάγλυφη ««Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». τον τομ. Β υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". βιβλιογραφία : Γκίνης-Μέξας Α/2488. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο γκιαούρ.Τεμάχιον τουρκικού διηγήματος. by Byron, George Gordon Lord Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1873 . 70 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1873 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον γραμματικής της ελληνικής γλώσσης κατά τας διατάξεις της παιδαγωγικής επιστήμης συντεταγμένον. Εις τεύχη τρία. Προς χρήσιν της εν τοις αστικοίς και δημοτικοίς σχολείοις μαθητευούσης νεολαίας αμφότερων των φύλων. Τεύχος Γ΄. by Ευσταθίου, Ν. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Α., 1887 . 129 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1853 . (2)+στ΄+ιη΄+(2)+348 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνικού έθνους: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1853 . (2)+β'+240 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γέλωτες. by Κόκκος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, . 68 σ.: , Ε.βιβλιοδετημένο με το «Ποιήσεις» του ίδιου συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδίασμα. Περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ. Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος: by Παρανίκας, Ματθαίος Κ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1867 . 216 σ. , Δεμένο μαζί με το «Συνέχεια λόγων» του Χ. Παμπούκη (Νο7550). | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1867 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αρχαιολογία: Ιστορία της αρχαίας καλλιτεχνίας: by Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Διονύσιος, 1865 . 2 τ. , Τόμ. Α΄, Εν Αθήναις, 1865, σ. 2χ.α.+στ΄+576. Τόμ. Β΄, Εν Αθήναις, 1866, σ. η΄+357+1χ.α.+ιστ΄ | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν λατινοελληνικόν επίτομον προς χρήσιν των μαθητών. by Πούλιος, Χαρίσης Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1873 . (6)+η΄+912 σ. , Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρινών Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha