Ο Γεροστάθης ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας: by Μελάς, Λέων Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1892 . 3 τ.: , Τόμος Ι(1894), σ. 156. Τόμος ΙΙ (1892), σ. 184. Τόμος ΙΙΙ (1892), σ. 155 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Γενική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς επιθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Π. Κρέμου...: by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1889 . 4 τ. , Τόμ.Α΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1889, σ.4 χ.α.+π΄+840. Τόμ.Β΄: Μέρος πρώτον:Αρχαία γενική ιστορία α-476μ.Χ., εν Αθήναις, 1888, σ. 2 χ.α.+791.(Διπλό). Τόμ.Γ΄: Μέρος τρίτον: Νέα γενική ιστορία 1492 μ.Χ.-1789, εν Αθήναις, 1889, σ. 2 χ.α.+715. Τόμ.Δ΄: Νεωτάτη γενική ιστορία ως τέταρτος τόμοςσυμπληρωματικός της γενικής ιστορίας τουΑ.Πολυζωΐδου: Μέρος τέταρτον Νεωτάτη γενικήΙστορία 1789-1890, εν Αθήναις, 1890, σ.ιστ΄+1300. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογαί εξ αρχαίου χειρογράφου εκδιδόμεναι. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1912 . 47 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Β. Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη. by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1907 . 2 τ. , Τόμ. Α: περιέχων τα απομνημονεύματα. Τόμ. Β: περιέχων τα έγγραφα. Ο Β τόμος διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Α. Αθηναϊκόν αρχείον. Τόμος πρώτος. by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1901 . η+560 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παραγνωριζομένη αντωνυμία της αρχαίας κρητικής διαλέκτου: by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1915 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κίνδυνοι κι ελπίδες του ελληνισμού: by Χρηστίδης, Χρ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1934 . (2)+162 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα. by Καστόρχης, Ευθύμιος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1854 . 250 σ. , Στη σελίδα 1 κτητωρικό σημείωμα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της γαλλικής επαναστάσεως: by Minié, F. Α. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1847 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α', σ. ιε'+1λ.+420. Τόμος Β', σ. 432, περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Σφραγίδα του «Βιβλιοπωλείου και Βιβλιοδετείου Δ. Γ. Γεράρδου εν Αλεξανδρεία». Γκίνης-Μέξας 4559. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1847 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Χρονογραφία της Ηπείρου των τέ ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854: by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1856 . 2 τ. , Τόμ. 1. σ. στ΄+416. Τόμ.2. σ. 428. αζί δεμένοι. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί ελληνικής συντάξεως: by Ασώπιος, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1848 . νδ΄+(2)+912 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1848 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρητικά: Ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικά της νήσου Κρήτης: by Καλομενόπουλος, Νικόστρατος Θ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1894 . η΄+360 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών: by Zschokke, Heinr. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1865 . 502 σ. , Σφραγίδες: «Φιλόμουσος Ελληνικός Σύλλογος. Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας | Τίτλος Πρωτοτύπου: Stunden der Andacht Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ελληνικής συντάξεως: by Ασώπιος, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1870 . ιστ΄+304 σ. , Η εκδ. του 1848 στο ΑΛΞ-861 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fouilles dΈpidaure. Volume Ι. by Καββαδίας, Παναγής Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1893 . 124 σ.+xi πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί μελέται περί αγωγής και παιδείας. by Βεργώτης, Μαρίνος Δ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1877 . 522 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν τη Εθνική Τραπεζη της Ελλάδος και τω Κοινοβουλίω δράσις Ευθυμίου Ι. Κεχαγιά by Ευλάμπιος, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1930 . 2 τ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Πραγματεία περί ναυτικού εμπορικού δικαίου by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1892 . 942 σ. , Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικά έγγραφα αφορώντα εις το μεθοριακόν ζήτημα κατατεθέντα εις την Βουλήν υπό του επί των Εξωτερικών Υπουργού.   Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1882 . 307 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Loi consulaire:   Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1890 . 88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha