Επιγραφαί της Θεσσαλονίκης / by Mordtmann, J. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 676-682. | Φωτοτ. ανατ. από το «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος». Παράρτημα του ΙΓ' (1880) 676-682. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions de Salonique / by Dumont, Albert Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 683-685. | Φωτοτ. ανατ. από το «Bulletin de Correspondance Hellénique», (1884) 462-464. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφαί εν Μακεδονία συλλεγείσαι / by Curtis, C. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 2 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 686-687. | Φωτοτ. ανατ. από το «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος». Παράρτημα του ΙΖ' (1886) 154-156. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Incriptions from Macedonia / by Hogarth, Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 688-707. | Φωτοτ. ανατ. από το «The Journal of Hellenic Studies», VII (1887) 356-375 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφικά Θεσσαλονίκης / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 2 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 708-709. Φωτοτυπική ανατύπωση από το περ. «Αριστοτέλης», Έτος Α', φ.3 (1 Φεβρ.1889). Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Funde Salonik / by Mordtmann, J. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 714-718. | Φωτοτ. ανατ. από το «Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung» XVI (1891) 364-369 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions grecques de Salonique / by Omont, Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 719-736. | Φωτοτ. ανατ. από το «Revue Archéologique», XXIV (1894) 196, 214 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Ιέρεια Θύσα-Inschrift von Thessaloniki / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 741-744. | Φωτοτ. ανατ. από το «Triest», (1901) 1-4. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης επιγραφών εκδεδομένων πεντεκαίδεκα ανάγνωσις / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 745-760. Φωτοτυπική ανατύπωση από το περ. «Αθηνά», 15 (1903) 33-48. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης 17 ανέκδοτοι επιγραφαί / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 761-772. | Φωτοτ. ανατ. από το «Αλήθεια», Έτος Δ' (23 Σεπτ.1906) φύλ.483-42 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions de Macédoine et de Thrace / by Avezou, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 33 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 786-818. | Φωτοτ. ανατ. από το «Bulletin de Correspondance Hellenique», (1913) 84-117 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Θεσσαλονίκης / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 819-835. | Φωτοτ. ανατ.. Θεσσαλονίκη 1946. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεπίγραφοι βωμοί / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 836-861. | . Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le dieu fulvus à Thessalonique / by Robert, Louis Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 862-867. | Φωτοτ. ανατ. από τα «Ελληνικά», 2 (1946) 37-42. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes on the Thracian Phoros / by Edson, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 868-885. | Φωτοτ. ανατ. από το «Classical Philology» Xli, 2 (1947) 88-105. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cults of Thessalonica / by Edson, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 53 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 886-939. | Φωτοτ. ανατ. από το «Harvard Theological Review» Xli (1948) 153-204. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβιοι επιγραφαί εκ Θεσσαλονίκης / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 940-946. | Φωτοτ. ανατ. από την «Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», 6 (1950) 312-317. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τας οργανώσεις νέων της αρχαίας Θεσσαλονίκης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 947-963. | Φωτοτ. ανατ. από την «Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», 6 (1950) 312-317. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Kabeiroi in Ancient Macedonia / by Witt, Rex Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 964-977. | Φωτοτυπική ανατύπωση από το : "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ.67-80. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερό Διονύσου και φαλλικά δρώμενα στη Θεσσαλονίκη / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 978-990. | Φωτοτ. ανατ. από το «Αρχαία Μακεδονία, Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο», Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1983, σσ. 31-43 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha