Γεωργίου Χ. Χιονίδου, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τόμ. Α΄ (Ι. Εισαγωγικαί έννοια. ΙΙ. Η Βέροια επί Μακεδόνων. ΙΙΙ> Η Βέροια επί Ρωμαίων) [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 4 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 495-498 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία του Χριστιανισμού στη περιοχή της Βεροίας [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 2 σ. , "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 498-499 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναστασίου Εμμ. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βεροίας [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 3 σ. , Βιβλιοκρισία από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 499-501 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Ο λιμήν της Θεσσαλονίκης [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 8 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 501-508 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στίλπων Π. Κυριακίδης: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1965 . 17 σ. , Τόμος 5 (1964-1965) ζ΄-κγ΄. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μόρουνατς, το δήθεν σλαβικόν όνομα της Καβάλας / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 15 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 90-98 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χ. Μπακιρτζή, Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 25 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 371-395 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα μας στα χρόνια της τουρκοκρατίας: by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1971 . 37 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ιστορία του Αγίου Όρους (Διάλεξις) / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1958 . 22 σ. , Το ίδιο έργο στα γερμανικά στο ΙΙ-48-61 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Kurze Geschichtliche Übersicht des Heiligen Berges Athos. by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1960 . 22 σ. , Τόμος Α΄(1960) 91-112 | Η ελληνική έκδοση στο ΙΙ-48-56 | Τίτλος Πρωτοτύπου: Σύντομος Ιστορία του Αγίου Όρους Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία εκκλησία η εν τω Σταδίω: by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 37 σ.+(4) εικ.: , Τόμος Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, σ. 203-239 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μια εξαφανισθείσα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης η μονή Φιλοκάλλη / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 32 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΑ (1981) 319-350 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μια εξαφανισθείσα μεγάλη μονή της Θεσσαλονίκης η Μονή του Προδρόμου / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 26 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 1-26 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλαμαρία : από την ιστορίαν της βυζαντινής Χαλκιδικής / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 17 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ (1977) 259-297 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σίρμιον ή Θεσσαλονίκη; (Επαναξέτασις μιας κριτικής εξετάσεως της περί του Αγίου Δημητρίου παραδόσεως) / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 40 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 269-308 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Michel de Vos, Un demi-siécle de l'histoire de la Macédoine (975-1025) [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 24 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977), σ.419-442 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Ασωμάτων και η Rotonda του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 46 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.1 (1954) 24-70 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας και άλλα προσωπογραφικά εξ ανεκδότου χρυσοβούλλου του Καντακουζηνού / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 1-23 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς του Πανεπιστημιακού έτους 1970-1971 / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1971 . 10 σ. ; 25x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς του Πανεπιστημιακού έτους 1971-1972 / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 11 σ. ; 25x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha