Η Μακεδονία στην εποχή του Ιουστινιανού / by Irmscher, Johannes Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 5 σ. , Τόμος: "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 137-142. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
J. Β. Bury, the imperial administrative system in the ninth century: by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1968 . 76 σ. , Τόμος Ι (1968), 167-240 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεμική ισχύς των "Σκλαβίνων" στην "5η πολιορκία" της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος στην ίδια περίοδο / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1991)", σ. 41-63. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου και η νεοπλασία "Σλάβοι-Μακεδόνες" / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 173-200. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του στρατηγού των Ανατολικών Λέοντα στη μάχη της Βερινικίας (813) / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 43 σ. , Τόμος: "ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1992)", σ. 63-106. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ιστορία των Βουλγάρων: Μετανάστευση και εγκαθίδρυση αυτών στη Μοισία στα 679 π.Χ. επί Κωνσταντίνου Πωγωνάτου / by Jirecek, C. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1965 . (13) σ. , Τόμος: "Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", 31(1965) 301-311. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στους Κατασύρτες (917). by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1983 . 28 σ. , Τόμος ΚΑ (1983) 123-148 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine art in the period between Justinian and Iconoclasm by Kitzinger, Ernst Publication: Munchen: χ.ε., 1958 . 50 σ. , Τόμος ΧΙ Internationalen Byzantinisten-Kongreb, σ.1-50 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή μεσοβυζαντινού ναού στο Σισάνι Κοζάνης. Νέα στοιχεία για την Επισκοπή Σισανίου / by Πέτκος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 25 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 313-337 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ποίημα του Ιωάννη Γεωμέτρη «Εις την αποστασίαν» / by Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2002 . 15 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.52 (2002) 263-277 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιεροί κανόνες και οι νόμοι επί μακεδονικής δυναστείας / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία", σ.1-6 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αναβίωση του ελληνισμού και η παρακμή της φραγκοκρατίας. Μάχη της Καστοριάς (1259 μ.Χ.) / by Ροχόντζης, Φρειδερίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 18 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 340-357 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσεις επί τινών σημείων της πολιτικής του Φωτίου. by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 21 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nicholas Ι Patriarch of Constantinople letters. by Jenkins, R. J. Η. Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1971 . xl+631 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The correspondence of Athanasius Ι Patriarch of Constantinople: by Talbot, Alice-Mary Maffry Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1971 . LI+467 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967 . 80 σ. , Τόμος ΣΤ΄ (1967). Αφιέρωμα εις Αμίλκαν Σπ. Αλιβιζάτον Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mosaici con iscrizioni vescovili+ in Grecia (dal IV al VII secolo) by Παρχαρίδου-Αναγνώστου, Μάγδα Publication: Bologna: Universita di Bologna, 2009 . 19 σ.: , Τόμος "Ideologia e cultura artistica... : Convegno Internazionale, 2007" σσ. 25-43 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Μικρά Ασία(6ος-12ος αι.).   Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1998 . 448 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.)=The dark centuries of Byzantium (7th-9th c.).   Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2011 . 463 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική Θεσσαλονίκη : από της Ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας :   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 261 σ.: , ΚΔ' Δημήτρια 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha