Οι δάσκαλοί μου της Πόλης / by Βετσόπουλος, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1969 . 46 σ. , Τόμος: "Αρχείον Θράκης", 34 (1969) 188-225. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μνεία των προ εμού: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τυπ. «Τα χρονικά», 1934 . 472 σ.: , Το αντίτυπο Α. 2486 προέρχεται από αγορά. 24x17 εκ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης: 36-1884 [μ.Χ.] / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Otto Keil, . 724 σ.: , Στις σ. 715-724 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσημειώματα χρονογράφου: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τύποις «Φοίνικος» (Αθήνα), 1932 . 724 σ.: , Στις σ. 348-350 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 24x17 εκ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνστανινοπολιτών παλαιόν ιερόν καθεστώς: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού Γλωσσικού Θησαυρού, 1958 . 22 σ. , Τόμος 23(1958) 279-290 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθιμογραφία Κωνσταντίνουπόλεως. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Μεσαιωνικά Γράμματα, 1939 . 16 σ. , Τόμος 23(1958) 279-290 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Ο Φοίνιξ" της Μεγάλης του Γένους Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 24 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας : Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή", σ. 213-239. Δημοσιευμένο επίσης στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 166-185. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Devant Constantinople / by Driault, Edouard Publication: Paris: Revue Bleue, 1919 . 19 σ. ; 21x14 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Κασάπης (1835-1897): by Κωνσταντινίδης, Νικ. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1966 . 15 σ. , Τόμος 32 (1966) Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βασίλειος Αντωνιάδης και το θεολογικόν αυτού έργον / by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1956 . 50 σ.: , Ανάτυπο από το περιοδικό "Ορθοδοξία", τχ.1 (1956) 7-22, τχ.2 (1956) 127-142, τχ.3 (1956) 261-277. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χειρόγραφο RAIK αρ. 171 του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 7 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977) 404-411 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδάγματα από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και οι συνέπειές της στην ανατολή και την δύση by Ελεόπουλος, Νικηφόρος Ξ. Publication: Αθήνα: Δελτίο των Μεγαλοσχολιτών, 1965 . 23 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πόθεν τα βυζαντινά έμβολα by Βερναρδάκης, Αθανάσιος Ν. Publication: Αθήνα: Αθήναι.Εφημερίς Καθημερινή,Μηνιαίον Παράρτημα, 1909 . 22 σ. , Υπάρχει σε ψηφιακή μορφή Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεντακόσια έτη μετά την άλωσιν (1453-1953): by Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι. Publication: Αθήνα: Αρχείο Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, 1953 . 40 σ. , Τόμος Η (1953) Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The marriage-arrangement between Constantine ΧΙ Palaeologus and the Serbian Mara (1451) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 8 σ. , Τόμος 6 (1965) 131-138 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιταλικός θρήνος περί της αλώσεως (κώδιξ 1720 της Ρικκαρδιανής Βιβλιοθήκης Φλωρεντίας) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1969 . 22 σ. , Τόμος 11 (1969) 108-125 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ι Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ιστορικαί συμβολαί. by Γερμανός Στρηνόπουλος, Μητροπολίτης Θυατείρων Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1962 . 20 σ. , Τόμος (1962) 532-533 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως εις τα τραγούδια και τας παραδόσεις του λαού by Μέγας, Γεώργιος Publication: Χ.τ.: Le Hellenisme Contemporain: Revue bimestrielle, 1953 . 11 σ. , Τόμος (1953) 245-255 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική παροικία στην Κωνσταντινούπολη ως το 1878 by Κιουτούσκας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1997 . 36 σ.: , Τόμος Πρακτικά "Η παρουσία των εθνικών μειονοτήτων στην Κωνσ/πολη" σσ. 91-126 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Επισκοπαί και Επίσκοποι (1833-1960 by Θεόκλητος Φιλιππαίος, Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1960 . 72 σ. , Τόμος ΛΑ' (1960) | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha