Σχόλια στην αφιερωματική επιγραφή ΕΠ1 του Βυζαντινού Μουσείου της Βεροίας / by Παρχαρίδου, Μαγδαληνή Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου: Πρακτικά", σ.161-176. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνητική και φωνολογία των ελληνικών επιγραφών της Μακεδονίας / by Παναγιώτου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, Αφοί, 1992 . 27 σ.; , Άρθρο από το περιοδικό "Ελληνική Διαλεκτολογία", σσ. 5-32 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulletin Épigraphique /   Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1938 . 8 τ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Η ελληνική επιγραφική από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαική αυτοκρατορική περίοδο / by Guarducci, Margherita Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 667 σ. : 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recent epigraphic research in Thasos, Aegean Thrace & Samothrace (2005-2015) /   Publication: Αθήνα : British School at Athens, 2015 , Δημοσιευμένο στο: "Archaeological Reports", 61 (2014-2015) 75-93. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Βεροίας / by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη : Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, 1950 . 36 σ. : 24x17 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά επιγραφικά / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.24 (1971) 126-146 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonica. I. The epigram of the Aeacid Alcimachus / by Robinson, David Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 708 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 149-158. 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στήλη μετ' αναγραφής δωρεάς και καταλόγου εφήβων εκ Βεροίας / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 303-309. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή εξ Αμφιπόλεως / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 159-169. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία επιγραφή εις τον Σοχόν / by Θηλυκός, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1962 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1962) σ.315-317 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα της Δυμοντείου συλλογής των θρακικών αρχαιοτήτων και επιγραφών / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 5-15. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πανήγυρις της Σηλυβρίας: (αναμνήσεις) / by Πρόδικος Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 55-69. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολυσήμαντες απελευθερωτικές επιγραφές / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1977) σ.133-140 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άρτεμη μέσα από τις επιγραφές της Μακεδονίας / by Νατσικόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 19 σ. , Άρθρο από τα : "Μακεδονικά", τ.42 (2017) 1-19 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφαί ανέκδοτοι εκ Θράκης / by Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Επετηρίς της Θρακικής Αδελφότητος, 1897 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ.291-310. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψήφισμα Ερυθραίων / by Wilhelm, Adolf Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 15-19. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφικαί εκ Γυθείου συμβολαί εις την ιστορίαν της Λακωνικής: by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 7-44. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκη εις τας επιγραφικάς εκ Γυθείου συμβολάς / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 152-157 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'inscription monastique de Yenischehir (Lydie) / by Laurent, V. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 65-69 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha