Φιλολογική επιθεώρησις [Παγκόσμιος φιλολογική εγκυκλοπαίδεια]   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 2 τ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, συναρμοσθείσα μεν παρά του Ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, Νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, πλείονος ένεκα των της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών ωφελείας. Έπιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1811 . 2 τ. , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας 632/ΦΗΛ 1811.14, 15. Ο τομ. 3 διπλός. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1811 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, πάλαι μεν συνταχθείσα υπό Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών πολλάκις δε εκδοθείσα, Νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, πλείονος ένεκα των της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών ωφελείας, Ακροβεστέρα διορθώσει Πολυχρονίου Φιλιππίδου. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1839 . 4 τ. , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας 3116. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, προς χρήσιν των φιλολόγων και φιλομαθών της Ελληνικής Γλώττης συναρμοσθείσα, Προσφωνηθείσα δε τω Εκλαμπροτάτω και Ενδοξοτάτω Κόμητι, Φιλοσοφίας τε και Ιατρικής Διδασκάλω Εξοχωτάτω Κυρίω Κυρίω Σπυρίδωνι τω Περουλίω Ευπατρίδι Αθηνών, παρά του εν Ιερεύσιν Αιδεσιμωτάτου και Λογιωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, Φιλοσοφίας και οεράς Θεολογίας Διδασκάλου, και του εν ταις Κλειναίς Ενετίαις Φλαγγινιανού Ελληνομουσείου Γυμνασιάρχου·υφ ου και συνελέχθη. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Σάρος, Νικόλαος, 1710 . 2 τ. , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 38, 39. Ο τομ.Α΄ ακέφαλος και κολοβός και προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1710 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, προς χρήσιν των φιλολόγων και φιλομαθών της Ελληνικής Γλώττης συναρμοσθείσα, Παρά του εν ιερεύσιν αιδεσιμωτάτου, και Λογιωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών Νυν δε μετά πλείστης Επιμελείας μετατυπωθείσα, και διορθωθείσα παρά του αυτού συναίμονος Γεωργίου, του εν ταις Κλειναίς Ενετίαις Φλαγγινιανού Ελληνομουσείου Γυμνασιάρχου. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Bortoli, Antonio, 1710 . 2 τ. , Τόμ. Γ΄. σ.1-397. Δυο αντίτυπα. Βλ. Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 53, 54. Τόμ. Δ΄ σ. 1-368. Δυο αντίτυπα. Βλ. Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 55. Το δεύτερο αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Στη σ. 5 σφργ. ΕΤΘΕΚ. Δωρεά Χ. Νάλτσα. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Γ. Αστεριάδη/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1710 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, προς χρήσιν των φιλολόγων και φιλομαθών της Ελληνικής Γλώττης συναρμοσθείσα, Παρά του εν ιερεύσιν αιδεσιμωτάτου, και Λογιωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών Νυν δε το τρίτον μετατυπωθείσα, και Επιμελώς τε διορθωθείσα. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Σάρος, Νικόλαος, 1778 . 2 τ. , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 94, 95. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1778 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, Συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του Ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών. Νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, ηυξήνθη εν τισιν ήπερ το πρώτον, άτε δή προσετέθη το άχρι νυν ανέκδοτον φιλοπόνημα του Κυρίου Αντωνίου Βυζαντίου καλούμενον χρηστοήθεια, προς παραίνεσιν ηθών των νέων. ΄Ητε κατά μεθυόντων ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου Πλείονος ένεκα των της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών οπωσδήποτε ωφελείας. Μέθ όσης οίον τε ην της ακριβείας διορθωθείσα. Τόμος τέταρτος. by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1780 . 416 σ. , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 104. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1780 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha