Το σύνταγμα του Ματθαίου Βλάσταρη και η επίδρασή του στον σλαβικό κόσμο / by Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 12 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Παλαιολόγειος εποχή", σ. 225-236 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονικά προβλήματα των έργων του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης. by Πουλής, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 12 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.143-157 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας Γερμανός νομοδιδάσκαλος στο Τσαούσμοναστήριον του 1838: by Πιτσάκης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 19 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»", σ.41-59 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δίκαιο της Ασυλίας στα βυζαντινά νομικά κείμενα / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στα:«Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του Ιερού ναού της του Θεού Σοφίας. Ιερά Μονή Βλατάδων, 10-12 Οκτωβρίου 1996», σ. 25-32. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών στο παράδειγμα του δικαίου by Μπουζιάς, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 15 σ. , Τόμος "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 501-522 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντικού δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών δικαίων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 28 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.209-236 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessaloniki-Wiege des Nomos georgikos? / by Κöpstein, Helga Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 7 σ. , Ανάτυπο από "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ.157-164 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στο "Σύνταγμα κατά στοιχείον" (στοιχ.Μ κεφ.9) του Ματθαίου Βλάσταρη. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 9 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.209-215 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιεροί κανόνες και οι νόμοι επί μακεδονικής δυναστείας / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία", σ.1-6 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un procès de divorce de l'an 1592 / by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Beograd: χ.ε., 1964 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 507-518. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωδικοποιήσεις του Βυζαντινού Δικαίου στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά το 17ο αιώνα / by Μπουζιάς, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 17 σ.; , Άρθρο από "ΚΒ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: " σσ. 89-106 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes / by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1960 . 27 σ.; , Ανάτυπο από τα "Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.8(1960).27-54 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημήτριος Γκίνης και η συμβολή του εις την έρευναν της ιστορίας του βυζαντιακού και μεταβυζαντιακού δικαίου / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1960 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Αρμενόπουλο", 757-763 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέλιξις του θεσμού "Audientia Episcopalis" και εφαρμογή αυτού εν Βενετία (ιδία κατά τους 16-18ον αιώνας) / by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1970 . 37 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικαί τινές επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 19 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίους", τ.12 (1965) 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχόμενων ενόρκων εγγυήσεων / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 38 σ. , Ανάτυπο από την "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.12(1965) 130-168 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα - Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος / by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 13 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 311-323 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το επράγματον δίκαιον εις την Εξάβιβλον του Αρμενόπουλου / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 22 σ. ; , [Α΄] Επιστημονικό συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Παλαιολόγειος εποχή. Πατριαρχικόν ΄Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987, σ. 237-258 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die byzantinische Jurisprudenz Zwischen Justinian und den Basiliken / by Scheltema, H.-J. Publication: München: χ.ε., 1958 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο : "VII Korreferate: Berichte zum ΧΙ Internationalen Byzantinisten Kongres. Μünchen 1958", σ. 35-41. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die byzantinische Jurisprudenz / by Malafosse, J. de Publication: München: χ.ε., 1958 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο : "VII Korreferate: Berichte zum ΧΙ Internationalen Byzantinisten Kongres. Μünchen 1958", σ. 42-45. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha