Αλωσις της πόλεως by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1907 . 63 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινοτουρκική ιστορία. by Δούκας Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1997 . 695 σ. , Πρωτότυπο κείμενο και μετάφρασή του. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Poverty,society and philanthropy in the late mediaeval greek world. by Κωνσταντέλος, Δημήτριος Ι. Publication: New York: Caratzas, Aristide D., 1992 . x+190 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περίγραμμα βυζαντινών οικοδομικών περιορισμών: by Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 432 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cronografia: by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Iasi: Polirom, 1998 . 264 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελετήματα βυζαντινής, μεσαιωνικής και ισλαμικής ιστορίας: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Φάρσαλα: Ηρόδοτος, 1997 . 409 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Comnène: by Chalandon, Ferdinand Publication: Paris: Librairie Alphonse Picard et Fils, 1912 . LXIII+(1)+709 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ελληνικός αυτοκρατορικός στόλος. by Σαράφης-Πιτζίπιος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1907 . στ΄+(2)+384 σ.: , Στη σ. α΄ περιέχονται σφραγίδες «Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχειώδης ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή. by Ζαχαριάδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Αθηναΐς-Χαλούλος, Αντ., 1884 . 151+1λ+84 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1884 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας: Βιβλίον δεύτερον περιέχον την μέσην ιστορίαν / by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1853 . (2)+στ΄+ιη΄+(2)+348 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σόλων: Αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Περιέχον τους σωζομένους νόμους των Αθηναίων και τους ναυτικούς των τε Ροδίων και Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως / by Παππαδούκας, Νικόλαος Publication: Εν Ερμουπόλει: Τυπογρ. Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1844 . ιβ΄+3+1λ.+375 σ.: , Ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». τις σ. 371-375 Κατάλογος Συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Α.Παραφεντίδου με φθορές από τη σ. 369 κ.ε. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β / 4043. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 21x13 εκ. Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί βασίλισσαι και αρχόντισσαι. by Ροδοκανάκης, Πλάτων Publication: Αθήνα: Νέος Κόσμος, 1934 . 69-104 σ. , Περιέχει δύο κεφάλαια από το βιβλίο του Πλάτωνος Ροδοκανάκη «Βυζαντ.βασίλισσαι και αρχόντισσαι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοκράτορες του Βυζαντίου. by Μαρτίνος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1887 . η'+149 σ.: , Υπάρχουν σφραγίδες του «Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα Δίρκη: by Βελεφάντης, Κ. Publication: Αθήνα: Γκαρμπολάς, Αλέξανδρος, 1857 . 292 σ.: , Στο βιβλίο δεν υπάρχουν τυπογραφικές ενδείξεις. Π. Γ. Κόκκας αναφέρει ως εκδότη τον Α. Γκαρμπολά. Βλ. περ. "Μακεδονικά" τομ. 21 (1981) 229. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Constantinople et Byzance. by Bloy, Léon Publication: Paris: Crés, George and Cie, 1917 . xv+248 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται: by Ζαμπέλιος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1857 . 696+ρβ΄+(4) σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études sur l'histoire byzantine. by Rambaud, Alfred Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1912 . xxiii+319 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de l' Empire Byzantin. by Diehl, Charles Publication: Paris: Picard, Auguste, 1934 . xi+1χ.α.+247 σ.; , Υπάρχει στα ελληνικά στον ίδιο ταξινομικό αριθμό. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Récits de Byzance et des Croisades. by Schlumberger, Gustave Publication: Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1922 . (6)+231 σ. , Υπάρχει η ελληνική μετάφραση ΧΙ-264-98. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κίνημα των Χουσιτών και η Κωνσταντινούπολη: by Πρωτοπαπάς, Αντώνης Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1999 . 253 σ.: , Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha