Αρχαίες θρησκείες και ιερά στην χερσόνησο της Κασσάνδρας. by Μάγειρας, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο-Star, 1997 . 83 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας: by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 1997 . 399 σ.; , Περιέχει βιβλιογραφία σε κάθε κεφάλαιο. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία λιμάνια-Θερμαϊκός κόλπος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1998 . 111 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonians abroad: by Τατάκη, Αργυρώ Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1998 . 584 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The coinage of Kea. by Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, Χαρίκλεια Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1997 . viii+108+(23) σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συγγένεια μακεδονικής και μυκηναϊκής διαλέκτου και η πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων / by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: [τυπ.] Χρ. Λούκος, 1973 . 72 σ. , Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό "Μνήμων". Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων: by Δημόπουλος, Π.Ν. Publication: Αθήνα: Τιλπερόγλου, Νικόλαος, 1933 . 440 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος και του εκτός αυτής διεσπαρμένου ελληνικού έθνους και η ευεργητική επίδρασις επί των μετασχόντων αρχαίων και νεωτέρων εθνών. Εις δύο μέρη. by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1902 . 2 τ.: , Μέρος Α': Σύντομος γεωγραφική μυθολογική ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή της αρχαίας Ελλάδος κατά χώρας και κατά πόλεις πλην των νήσων ιδιαιτέρως περιγραφομένων, σ. κδ'+238. Προέρχεται από τη Δωρεά Φ.Δραγούμη και φέρει αφιέρωση του συγγραφέα στη σ.α΄. Μέρος Β': Περιλαμβάνον τας βιογραφίας των εξοχωτέρων ανδρών της επιστήμης οίτινες διά της παιδείας και σοφίας αυτών ανεδείχθησαν πατέρες δημιουργοί και κτίσται του ελληνικού πολιτισμού, σ.ιζ+210.Προέρχεται από τη Δωρεά Η.Καλαϊτζή. (Διπλό). | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορία των Ελλήνων: by Καραγάτσης, Μ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1952 . 525 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκίμιον περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. by Βουλοδήμος, Χαράλαμπος Publication: Οδησσός, Αθήνα: Nitche, L., 1875 . 2 τ. , Α' τόμος, σ. κη'+544. Β' τόμος: Εν Αθήναις: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1903, σ. ιθ'+659. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Greek culture: by Hildebrand, Alice von Publication: New York: Braziller, George, 1966 . 382 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίοι Έλληνες και νέοι Έλληνες. by Γανώσης, Βασίλειος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1949 . (4)+153 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lectures on ancient ethnography and geography, comprising Greece and her colonies, Epirus, Macedonia, Illyricum, Italy, Gaul, Spain, Britain, the North of Africa, etc. by Niebuhr, Β. G. Publication: London: Walton and Maberly, 1853 . 2 τ. , Μετάφραση από τα γερμανικά. Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Αιγαίος πολιτισμός. by Glotz, G. Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1941 . 119 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Topographie de Thessalonique. by Tafrali, Oreste Publication: Paris: Librairie Paul Geuthner, 1913 . f+xii+220 σ.+xxxii εικ.: , Το πρωτότυπο στην Ειδική Θέση. Απόσπασμα του 2ου βιβλίου, 1ου κεφ., «LΈnterieur de la ville, Ι periode ancienne. Υπάρχει στο V-146-100 (σ.81-99) Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας: by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1870 . 2 τ. , Μέρος Α': Χωρογραφία. Αθήνησι: Τύποις Δ. Σακελλαρίου, 1870, σ. τοθ'+236. Στις σ.235-238 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Μέρος Β': Τοπογραφία: Ου προτέτακται εν είδει προλόγου και εισαγωγής παραγματεία ιστορική τε και φιλολογική. Αθήνησι: Τυπ. Λάζ. Δ. Βιλλαρά, 1874, σ. xvi+υιζ'+912. Το 3ο αντίτυπο του 2ου τόμου της Δωρεάς Καραπάλη αποσυρμένο. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Η. Καλαϊτζή δεμένο σε ένα τόμο. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά Η. Καλαϊτζή. Τόμ.Α-Β μαζί δεμένοι. Ο τομ.Α΄ και των δυο αντιτύπων υπογεγραμμένος από τον συγγραφέα. | Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή/Πασχάλη Καραπάλη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Géographie Ancienne de la Macédoine. by Desdevises-Du-Dezert, Th. Publication: Paris: Durand, Auguste, 1863 . xii+455 σ.; Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 237 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ρουμλούκι: Ιστορία και τοπογραφία / by Μοσχόπουλος, Γιάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1985 . 4 τ.: 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Two studies in ancient Macedonian topography. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1987 . 110+(2)+xxi σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha