Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 18 σ. ; , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: Φιλολογιαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι", σ. 390-407. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessalonique et les nouvelles données du commerce méditerranéen (18e-19e siècles). Espaces marchands, espaces économiques / by Aymard, Maurice Publication: Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1998 . 4 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη: Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο κοινωνική ζωή", 18ος-20ός αι.", σ.45-48. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessalonique et le commerce des pays Roumains (XVIIIe-XIXe siècles) / by Cicanci, Olga Publication: Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1998 . 5 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη: Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο κοινωνική ζωή", 18ος-20ός αι.", σ.49-53 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΟΙ χριστιανοί έμποροι της Αιγυπτιακής Αγοράς στα τέλη του 18ου αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1998 . 11 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη:Επαγγέλματα,παραγωγή-εμπόριο κοινωνική ζωή, 18ος-20ός αι." σ.135-145. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χερσαία διακίνηση βαμβακιού από τη Μακεδονία στην Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα=The overland transport of cotton from Macedonia to Europe during the 18th and 19th centuries. by Πανάγου, Κωνσταντίνα Ν. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 12 σ.; , Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ.201-212 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοσχοπολίτες έμποροι στη Βενετία και στις χώρες της Αυστροουγγαρίας (18ος-19ος αιώνας). by Κιλιπίρης, Φώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 11 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ. 97-107 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 38 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.81-118. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 37 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.143-180. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εξισλαμισμός του Μακεδονικού χωρίου «Νοτίων»: by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 6 σ. , Στο βιβλίο της Αγγελικής Μεταλλινού, "Συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας 1600-1900", σσ. 12-17. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Plovdiv i Colun v zapadnoevropejskite patepisi ot XVII i XVIII vek. by Yorgova-Komsalova, Rumyana Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 18 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 1-18 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι συντεχνίες στη Θεσσαλονίκη, 1792-1865: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 24 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 477-500. | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carkovnoto stroitelstvo v Plovdiv (XVIII-ΧΧ bek). by Pizhev, Alexander Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 31 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 581-611 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα αγιορείτικο μοναστήρι που χάθηκε: by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 27 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 615-641 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Koαλλιτεχνικές τάσεις στην τέχνη των φορητών εικόνων του 18ο-19ου αιώνα στο Άγιον Όρος. by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2002 . 24 σ.: , Τόμος Ζητήματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής, σ.319-342 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ισχυροί αγιάνηδες της Δράμας, της Ζίχνας και των Σερρών (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.): by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 17 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.189-205 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποδημία των κατοίκων (17ος-19ος αι.) / by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.177-184. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες λόγιοι στις ρουμανικές χώρες τον ΙΗ αιώνα. by Coman, Constantin Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Γιαννιτσά: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο "Φίλιππος", 2000 . 15 σ.: , Τόμος "Βαλκάνια: Ιστορία, πολιτισμός και προοπτικές", σ.56-70 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός της Καβάλας τον 18ο αι.: by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 12 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 275-286 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θάσιος τυπογράφος Δούκας μέσα από ρουμανικές πηγές. by Marinescu, Florin Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 12 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 295-306 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Xilandar at the time of Paisij Xilandarski: by Matejic, Mateja Publication: Sofija: Sofia Press, 1983 . 16 σ. , Τόμος Proceedings of the symposium on slavic cultures, σ. 36-51 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha