Παρατηρήσεις επί της εξελίξεως της Θεματικής διαιρέσεως των Βυζαντινών και των ονομάτων των Θεματικών αρχόντων. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [22] σ.: , Τόμος Γ΄ (1939) 536-557 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λεγόμενος κατεπάνω των Σθλαβησιανών του Οψικίου. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [3] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 558-560 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορία των τειχών της Θεσσαλονίκης. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [24] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 265-288 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος επισκόπησις της ιστορίας του μακεδονικού αγώνος / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 20 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος: by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . 39 σ.: 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο μακεδονικός Ελληνισμός και ο νεώτερος: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1926 . 23 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόρη ταξειδεύτρια by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 4 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερωτήματα διά την λαικήν λατρείαν: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1937 . 21 σ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίκαιρα διδάγματα εκ των πολιτικών του Αριστοτέλους : διάλεξις / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 23 σ. ; 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική παιδεία και χριστιανισμός: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 34 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η αναγόρευσις του κ. Σ. Β. Κουγέα ως επιτίμου διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1959 . 32 σ. , Τόμος 16 (1959) 449-476 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Βυζαντιναί Μελέται] by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [291-596] σ.; , Τόμος Γ΄ (1939) 241-596 | Λείπει η σελίδα τίτλου και οι σελίδες 267-290. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le commerce de Salonique au XVIIIe siecle /Ν.Svoronos [reviews of book] by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1960 . 4 σ. , Τόμος 1 (1960) 157-160 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά ταξείδια : by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: Ημερολόγιον της «Μεγάλης Ελλάδος», 1930 . 28 σ.: , Τόμος (1931) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία ελληνική θρησκεία και Χριστιανισμός. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 15 σ. , Τόμος Α΄ Συνέδριο Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου: (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953).Τόμος Α΄. Ανακοινώσεις: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . Η΄+516 σ.+183 πίν.: , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Το 2ο και 3ο αντίτυπο είναι αποσυρμένο Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου, (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953).Τόμος Β΄. Ανακοινώσεις: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . Η΄+633 σ.: , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου, (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953). Τόμος Γ΄. Ανακοινώσεις: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . ε΄+351 σ.: , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 3 τ. , Τυπογραφείον Μυρτίδη. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Hugo Hepding (1878-1951) [Νεκρολογία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 2 σ. , ΄Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5(1961-63) 592-593 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha