Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός των νεωτέρων Ελλήνων by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 99 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Neugriechische volkskunde: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1936 . 44 σ.: Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοτικό τραγούδι: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: Τύποις «Ερμού», 1978 . κθ'+398 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ιστορικαί αρχαί της δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1934 . 30 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικογένεια αι περί της αρχής της οικογένειας υλιστικαί θεωρίαι και τα σύγχρονα διδάγματα της εθνολογίας by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1939 . 45 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κόκκινα αβγά του Πάσχα by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 4 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Β΄, σ. 5-13 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται VII: Ο Μοτσίλος και το κράτος του / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 14 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 332-345 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί τινές πληροφορίαι περί της ενταύθα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος από της εμφανίσεως του βουλγαρικού ζητήματος και εντεύθεν / by Θεοδώρητος, Μητροπολίτης Νευροκοπίου Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 43 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 414-458 | Ο Σ. Κυριακίδης δίνει πρόσθετες πληροφορίες στις σελίδες 457-460. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια Βαλλαχάδων / by Τσούρκας, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 11 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 461-471 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάφορα έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 8 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", 2 (1941-1952) 679-686. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζακυνθιναί μυθικαί διηγήσεις περί Μεγάλου Αλεξάνδρου / by Μινώτης, Διονύσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 10 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 687-696 | "Σημειώσεις επί των ανωτέρων υπό Στ. Π. Κυριακίδου", σ. 692-696. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paul Lemerle, Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et byzantine [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 10 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 697-706 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paul Lemerle, Actes de Kutlumus. Édition diplomatique [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 6 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 707-713 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fr. Dölger, Μönchsland Athos [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 4 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 714-718 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fr. Dölger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 17 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 718-736 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fr. Dölger, Sechs Byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das Athokloster Iberon [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 736-738 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fr. Dölger, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterlande von Thessalonike im 10. Jahrhundert [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 8 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 738-746. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fr. Dölger, Zwei byzantinische reiterheroen erobern die Festung Melnik [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 746-747 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α. Vasiliev, An edicte of the emperor Justinian ΙΙ September 688 [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 13 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 748-760 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α. Vasiliev, LΈntrée triomphale de l' empereur Justinien ΙΙ à Thessalonique en 688 [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 8 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1941-52), σ. 761-768 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha