Αντώνιος Κεραμόπουλος (1870-1961) [Νεκρολογία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 2 σ. , ΄Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5(1961-63) 593-594 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907 : εκθέσεις του προξένου Σακτούρη. Έκδοσις κειμένων, σημειώσεις υπό Βασιλείου Λαούρδα [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 618-620 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Χαρίτων Χ. Χαριτωνίδης [Νεκρολογία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 2 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 499-500 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
R.M. Dawkins (1871-1955) [Νεκρολογία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 2 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 14, τχ.1(1955) 291-292 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές επί της λεγομένης δευτέρας Αθηναικής Συμμαχίας / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 330-349 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή επί νεολιθικού οστράκου εκ Θράκης / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 71-74 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά σημειώματα / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 32 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1960) 219-251 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έπος του Διγενή και το τουρκικόν λαικόν μυθιστόρημα του Κιόρογλου / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 252-261 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος (1874-1960) [Νεκρολογία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 483-487 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις εις την Ομηρικήν Νέκυιαν / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 38 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.", τ.Ζ' (1956) 283-321 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφώνησις προς τους νέους φοιτητάς : by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1933 . 11 σ. ; 24x17 εκ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Forschungsbericht zum Akritas-Epos / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Munchen : χ.ε., 1958 . 32 σ. ; , Ανάτυπο από το "Berichte zum XI Internationalen Byzantinisten-Kongres" (1958) 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορίαν των τειχών της Θεσσαλονίκης / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1937 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1937), σ.41-44 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πόρος του Μαρμαρίου / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 5 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.129-133 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καπουκίνος Robert de Dreux στη Θράκη στα 1666 / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 1 (1928) 106-115 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την ιστορίαν της Θράκης. Ο ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή. Πρόλογος / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 13-14. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την ιστορίαν της Θράκης. Ο ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών. 2. Η ιστορία της Ξάνθης / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 14-24. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Κομοτηνής / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 64-71 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Κομοτηνής / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 72-75 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, 1919 (αποσπάσματα) / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1974 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 (1974), σ. 15-17 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha