Σκαλαθύρματα φιλολογικά Γεωργίου Σερουΐου ή ποιά η φύσις και ο προορισμός της ελλ. φυλής και ποιά η φυσική και αληθής μέθοδος του διδάσκειν και διδάσκεσθαι / by Σερούιος, Γ. Publication: Εν Ερμουπόλει: Εκ της τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1846 . 326 σ.: , Γκίνης-Μέξας: 4447. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας. by Thomas, Walter Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1931 . 281 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή του εν τοις Εκκλησιαστικοίς Δικαστηρίοις του Οικουμενικού θρόνου εν ισχυΐ Ρωμαϊκού και Βυζαντινού νόμου. by Σερούιος, Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1886 . β΄+ιστ΄+238 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος μυθολογία. by Dupré Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1931 . 351 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας ή ορθογραφικόν νεομέθοδον,περιέχον τους αναγκαιοτάτους της ορθογραφίας κανόνας, εξερευνημένους ετυμολογικώς και γενικευμένους όσον ενδέχεται. Έτι κατά ποίους κανόνας γίνεται η σύνθεσις και παραγωγή κ.λ.π. by Σερούιος, Γ. Publication: Αθήνα: Σκλέπας, Θέμις Ιω., 1870 . 4 χ.α.+118 σ. , Στη σ. 4 χ.α. χφ γνησίου αντιτύπου και υπογραφή της Μαρίας Σερούϊου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha