Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν, εμπεριέχον πάσας τας εις προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω εμπορίω, τω ναυτικώ και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. Και προσέτι πίνακα των κυριωτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου, εκ του ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. Επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλως διαφερόντων κατά τε την προφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Εν Ερμουπόλη: Εκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου, 1854 . ιστ'+733+2 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξα Ι 6253. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 22x14 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν εμπεριέχον πάσας τας εις τα προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω Εμπωρίω, τω ναυτικό και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. και προσέτι πίνακα των κυριοτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου εκ του Ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλων διαφερόντων κατά τε την προσφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Μ. Π. Περίδης, 1857 . ιε+(1)+735 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Costis Palamas: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σεράπιον, 1938 . 55 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1862 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Α-J, σ. η΄+944. Τόμος Β΄: Κ-Ζ, σ. 945-1724. Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Υπάρχει και η πρώτη έκδοση του 1859. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν, εμπεριέχον: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1859 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ. ή+752. Τόμος Β΄: σ. 753+1503. Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον εν Σύρω Π. Γ. Μάιμου ». Υπάρχει και η δεύτερη έκδοση του 1862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ιταλικής γλώσσης: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1860 . δ'+267 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαύγασμα της κοινωνίας. by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1869 . κδ΄+496 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργοί και ιδίως ο νύν. by Περίδης, Μιχάλης Publication: Αθήνα: Ρουσόπουλος, Νικόλαος, 1872 . 15 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βίος και το έργο του Κωνστ. Καβάφη / by Περίδης, Μιχάλης Π. Publication: Αθήνα : Ίκαρος, 1948 . 318 σ. : 24x17 εκ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha