Φεραυγής Γραμματική Πρακτική της παλαιάς Ελληνικής Γλώσσης ΄Ης Βιβλία πέντε Τεχνολογικόν-Ορθογραφικόν-Συντακτικόν -Διαλεκτικόν -και Ποιητικόν. Συνταχθείσα εις την νέαν Ελληνικήν κατά την μεθοδικωτάτην Λατινο-Γερμανικήν του Βρεδέρου.Παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Γραικών. -Είμι παρά στάθμην ορθήν οδόν ουδετέρωσε Κλινόμενος... πειθόμενος. Θεόγνις.-Εν Βιέννη της Αουστρίας. Εκ της Τυπογραφίας του Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου. by Παπαευθυμίου, Βασίλειος Publication: Wien: Zweck, J. Β., 1811 . (1)φ.+μ'+477+(3) σ.: , Σταχωση δερμάτινη. Τα άλλα δύο αντίτυπα κολοβά και ακέφαλα. Γκίνης-Μέξας Ι 674, Φ. Ηλιού 19ος Ι 1811.66 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1811 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
[Ιστορία συνοπτική της Ελλάδος διηρημένη εις τεσσάρα μέρη ών το Α΄: Περιέχει εν συντόμω την γεωγραφίαν της Ελλάδος. Το Β΄: την ιστορίαν των διαφόρων βασιλείων και πολιτειών αυτής. Το Γ΄: Μίαν είδησιν περί θρησκείας, νόμων, αγώνων και εθίμων των Ελλήνων. Το δε Δ΄: by Παπαευθυμίου, Βασίλειος Publication: Wien: Νέα Τυπογραφία, 1807 . xxiii+(1)+386+(4) σ. , Λείπουν 6 σελ. από το τέλος, ένας πίνακας και ένα πτυσσόμενος χάρτης. Γκίνης-Μέξας 472. ίλιππος Ηλιού 1807.35. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης: by Παπαευθυμίου, Βασίλειος Publication: Wien: Zweck, J. Β., 1812 . ιστ΄+430 σ. , Βλ. Φ. Ηλιού 1812.67. Γκίνης-Μέξας 729, κορδώσης Ι. 2. καλλωπιστικές τυπογραφικές γραμμές. Το όνομα του συγγραφέα-εκδότη δεν αναγράφεται. Date:1812 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία συνοπτική της Ελλάδος διηρημένη εις τέσσαρα μέρη by Παπαευθυμίου, Βασίλειος Publication: Wien: Νέα Τυπογραφία, 1807 . xxiii+336 σ. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha