Γεωγραφικόν εγχειρίδιον προς χρήσιν σχολείων και παρθεναγωγείων μετά σχημάτων και εικόνων κατά τα νεώτατα της επιστήμης πορίσματα. Εις δύο τεύχη. Τεύχος πρώτον περιλαμβάνον τας προκαταρκτικάς γνώσεις εκ της καθόλου γεωγραφίας και περιγραφήν Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Νεολόγος, 1894 . κ'+208 σ.: , Αντίτυπο κολοβό. Λείπουν οι σελ. μετά την 208. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών. by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1935 . 128+32+14+22+24+31 σ.: , Τόμος 1(1939) Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Germano-Graeca. Γερμανία-Ελλάς κατά τον ιστ΄ αιώνα. by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1922 . (4)+81 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία: by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1906 . 79 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 18 σ. ; , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: Φιλολογιαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι", σ. 390-407. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα: Η Μονή Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα, Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί, εκκλησίαι, τοπογραφικά / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1900 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως", ΚΖ΄ (1900) 369-388. | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κύριλλο καθώς και η σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Ανταλαξίμων». Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα εις την ιστορίαν των σχολείων κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τον τόμο: "Τεσσαρακονταετηρίς καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: Φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι", σ. 390-407. 24x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης της Ασιατικής Τουρκίας: Κλίμαξ 1: by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Munchen: Βασιλικώ και Πανεπιστημιακώ Τυπολιθογραφείω των Κων C. Wolf & Sohn, 1908 . 1 φ. ; , Δωρεά Θεόδωρου Δαρδαβέση. Δέν αναγράφονται τα στοιχεία έκδοσης της φωτοτυπικής ανατύπωσης. 81x121 εκ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικών του Αγίου Γεωργίου εν τω Βαυαρικώ Μουσείω εκ του Πατριαρχικού Ναού : by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1922 . 18 σ.: 23x15 εκ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι λέξεις : Έλλην, Γραικός (Γραικύλος), Ρωμαίος (Γραικορρωμαίος), Βυζαντινός, Μωαμεθανός, Τούρκος / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Tubingen : H. Laupp, 1920 . 30 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 22x17 εκ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις ΑΠΡΩ και Μητροπολίτης ΑΠΡΩ: Ιωάννης Καλέκας οικουμενικός πατριάρχης Απρηνός. Μανουήλ Καλέκας και Cod. Tubingensis, Mb, 13 β / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 39-43. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά ΙΙ : [Θρακικά όρια] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 43-47. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένια - Αίνια : Β΄ / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 47-64 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αίνος: Α΄. Εκκλησία Αίνου / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 296-314 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αίνος: Β΄. Πατριάρχου Ανθίμου Αλληλογραφία (1823-1824) / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 315-323. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Και πάλιν η Μητρόπολις Άπρω / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 323. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά: [Αίνος] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 44-49 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά: [Α΄. Αλληλογραφία Ηρακλείας Ιγνατίου και Κυζίκου Ματθαίου. Β΄ Επιστολή Μητροπολίτου Κυρίλλου] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 50-51. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά: [Γ΄. Παρεκκλήσια, εξωκλήσια] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 52-54 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά: [ΣΤ΄. Χαδζή Βισβίζαινα Δόμνα] / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 55-57 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha