Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης 1856-1912 by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 274 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 4 τ. , [Στοιχεία τοποχρονολογίας] Τόμ.Α΄, [Υπότιτλος] Μέρος Δεύτερον: F.Ο.32, Φάκελοι 1-34 : 1827-1832. Αθήνα. 1975, σ.8χ.α+611-1089. Τόμ.Β΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 35-36 : 1833-1835. Αθήνα. 1979, σ. ιη΄+2χ.α+823. Τόμ.Γ΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 57-74 : 1836-1837. Αθήνα. 1987, σ. ιε΄+893. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευσις εις την Λακωνίαν και την Μεσσηνίαν κατά την καποδιστριακήν περίοδον (1828-1832). Διατριβή. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Γραφικαί Τέ.Χ. Παπούλια & Σία, 1970 . 192 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους προς την Θράκη, 1869-1910. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 26 σ. , Τόμος "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 243-268 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους προς την Μακεδονία και ο Μακεδονικός Αγών / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 12 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ. 29-40. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La contribution du «Le Syllogue pour la propagation des lettres grecques» à lΈncouragement de l'Hellénisme de Macédoine, 1869-1886 by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, 1990 . 10 σ. , Τόμος ΣΤ΄ διεθνές συνέδριο σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (1989), σ. 277-286 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος πίναξ «διοργανισμού» της εκπαιδεύσεως κατά την καποδιστριακήν περίοδον. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 13 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική άμυνα στην ΄Ηπειρο Μακεδονία και Θράκη προτάσεις ΄Ιωνος Δραγούμη 1904, 1908 / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη, 1992 . 64 σ. , Τόμος 11 (1992), 365-425 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La contribution du «Syllogue pour la Propagation des Lettres Grecques» à l' encouragement de l' hellénisme de Macédoine, 1869-1886 / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1990 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο : Στ΄ Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτ. Ευρώπης(Σόφια 30.8-5.9.89). Ελληνικές Ανακοινώσεις" Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1975 . 14 σ. , Τόμος Ε' (1974-1975) 419-430 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικά στοιχεία περί των μοναστηριών Αρκαδίας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (1829). by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1976 . 15 σ. , Τόμος «Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (1976) 128-141 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις περί τινων Κορινθιακών μοναστηριών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1975 . 14 σ. , Τόμος «Πρακτικά Α΄τοπικού Συνεδρίου Κορινθιακών Ερευνών» (1974) 92-102 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊnstruction aux communautés grecques de Roumanie (1869-1878). by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 9 σ. , Τόμος 16.1 (1975) 5-13 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δραστηριότης του εν Αθήναις Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Υπέρ του Ελληνισμού της Θράκης. by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1975 . 12 σ. , Τόμος ΟΕ΄(1974-75) 85-94 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
3ον Διεθνές συνέδριον σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης: by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1975 . 8 σ. , Τόμος 5 (1974-75) 459-466 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κρητικόν ζήτημα επί Καποδίστρια by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 18 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα Γ' διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου", σσ. 231-248 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί Μάνης εκ των Ολλανδικών αρχείων by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Λακωνικαί Σπουδαί: Περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, 1975 . 33 σ. , Τόμος Β' (1975) 270-301 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του Σπυρίδωνος Τρικούπη περί των πρώτων μέτρων της αντιβασιλείας εν Ελλάδι by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Λειμωνάριον, 1973 . 25 σ. , Τόμος ΟΓ'-ΟΔ' (1973) 145-167 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στα διδακτικά βιβλία ιστορίας / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 279-298. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha