Οι εκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι άνδρες.Σύγγραμμα Αντωνίου de Saint-Gervais Μεταφρασθέν και διασκευασθέν υπό Σπυρίδωνος Π.Λάμπρου. by Saint-Gervais, Antoine. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 330 σ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Τουρκία καταρρέουσα: Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από του έτους 1801-μέχρι του 1913 / by Miller, William Publication: Αθήνα: Ευάγγελος Κ. Λάζος, 1994 . 704 σ.: , Α έκδοση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1914. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιο ελληνικής και λατινικής παλαιογραφίας by Thompson, Ε.Μ. Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1973 . 501 σ. , 1η έκδοση, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων = by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Amsterdam: Adolf Μ. Hakkert, 1966 . 2 τ.; 30x22 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της Δυτικής Αυτοκρατορίας: Τόμος Β: by Bertolini, Francesco Publication: Αθήνα: Μπέκ, Κάρολος, 1894 . 556 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1894 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Επίτομος ιστορία της Κρήτης: by Ξανθουλίδης, Στέφανος Α. Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1909 . η΄+173 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και αναμνήσεις εκ του Βορρά. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1909 . 248 σ. , Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος. Απάντων Πατρίς Ανωτέρων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βραχέα χρονικά: by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932 . viii+ιθ΄+112 σ.: Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά νομίσματα των δυναστών της Χίου / by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Αδελφοί Περρή, 1886 . Θ'+82 σ.+11 πίν.: Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων τω 1453 by Schlumberger, Gustave Publication: Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία "Αυγή Αθηνών", 1914 . 287+1χάρτ.: Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου Δ.Φ. Υφηγητού προς την Βουλήν των Ελλήνων περί της εις το Άγιον Όρος αποστολής αυτού κατά το θέρος του 1880. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο του "Αιώνος", 1880 . 32 σ. , Είναι ομούδεμένο με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος μετ'εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της βασιλείας του Όθωνος by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Μπέκ, Κάρολος, 1898 . 5 τ.: , Οι 5 τόμοι ομού δεμένοι σε 4. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς επί των Ρωμαίων, των Φράγκων και των Τούρκων: by Miller, William Publication: Αθήνα: Φοίνικος, 1924 . 26 τ. , Τόμοι 1-26 | Οι 26 τόμοι ομού δεμένοι. Ο τόμος Α υπάρχει διπλός και ξεχωριστά δεμένος Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (26),

Actions: Add to cart
Ρήγας, Βηλαράς, Χριστόπουλος. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1916 . 52 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Έκθεσις της Επιτροπείας των κριτών του Χατζηλαζαρείου αγώνος περί της λαογραφίας της Μακεδονίας αναγνωσθείσα υπό του εισηγητού Ν.Γ.Πολίτου εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 13 Ιουνίου 1910. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . 19 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες εκ της ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία μακεδονικού ελληνισμού : by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1912 . 46 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές περί της αρχαίας ελληνικής ιστορίας παρά τοις βυζαντινοίς συγγραφεύσιν by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών, 1912 . 21 σ. , Τόμος (1912) 52-70 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι και αναμνήσεις εκ του Βορρά. by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1909 . 10+26 σ. , Υπάρχουν φωτοτυπημένα κομμάτια από το βιβλίο σσ. 62-72 και 190-216. Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1909 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι προ του Φιλίππου βασιλείς των Μακεδόνων / by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1908 . 12 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1908) σ.293-304 εικ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Θεσσαλονίκη βενετικόν προξενείον και το μετά της Μακεδονίας εμπόριον των Βενετών / by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 15 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.227-241 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha