Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρειμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό...../ by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Anton von Haykul, 1827 . 2 τ.: , Περιέχει κατάλογο φιλομούσων συνδρομητών και βιβλιογραφία. Βλ. Γκίνης-Μέξας, Ι 1599. 24x21 εκ. Date:1827 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική διά σχολεία / by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840 . (10)+λ+580 σ.: , Γκίνης-Μέξας 3278 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 20x12 εκ. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνταγμα φιλοσοφίας.Τόμος τρίτος. Περιέχων μεταφυσικήν και αισθητικήν by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Schnierer, Johann, 1819 . ισ+(1)φ+309+(1) σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική διά σχολεία / by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου η Μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1843 . (3)φ.+σ.(4)+λ'+580 σ.: , Γκίνης-Μέξας 3761 τη σ. αμέσως μετά την ταπετσαρία χφ: «Θ. Βλαστός» 19x13 εκ. Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία: by Balbi, Andriano Publication: Wien: Benko, Anton, 1838 . 5 τ.; , Στον 3ο τόμο υπάPxει 1 ανάδ χάρτ. και στον 4ο τόμο υπάρχουν 2 ανάδ. χάρτ. Κάθε τόμος περιέχει ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». Τόμος Α΄: 1838, σ. xvi+ρζ΄+384. Τόμος Β΄: 1838, σ. ι΄+522. Τόμος Γ΄: 1839, σ. κβ΄+638. Τόμος Δ΄: 1839, σ. κη΄+564. Τόμος Ε΄: 1840, σ. η΄+427 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Των Αβδηριτών η ιστορία. Μεταφρασθείσα από την γερμανικήν γλώσσαν. by Bayland, Martin Ch. Publication: Wien: Haykul, Anton von, 1827 . κ΄+292 σ. , Εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Αϋκούλου. α τρία μέρη μαζί δεμένα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1827 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις επιστημών διά τους πρωτοπείρους περιέχουσα αριθμητικήν, γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, αστρονομίαν, λογικήν και ηθικήν. Συλλεχθείσα εις χρήσιν του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου. Εκδοθείσα μεν το πρώτον δαπάναις του Κυρίου Αλεξάνδρου Μαύρου, Νυν δε το δεύτερον μετά τινών προσθηκών υπό Ελένης Κ. Καντακουζηνής. by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Ράλλης, Κωνσταντίνος, 1841 . ιη΄+381 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 3544. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. φραγίδα "Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον εν Αθήναις". Περιέχει πιστοποιητικό βραβείου από το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο προς τον Μιχ. Αβέρωφ 1851. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική διά σχολεία / by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840 . 6 χ.α.+λ'+578 σ.: , Γκίνης-Μέξας 3278 αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. 19x12 εκ. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημερών μας : by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Τυπ. Αντωνίου Αυκούλου. (Anton v. Haykul.), 1830 . 8 τ. , Γκίνης-Μέξας 1948, 2076. Τόμος Α: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος Β: 1830, σ. η΄+(2)+564. Τόμος Γ: 1830, σ. η΄+553+1 α. α. Τόμος Δ: 1830, σ. θ΄+584. Τόμος Ε: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος ΣΤ: ΛΕΙΠΕΙ. Τόμος Ζ: 1831, σ. ζ΄+440. Τόμος Η: 1831, σ. ζ΄+535. Τόμος Θ: 1831, σ. ζ΄+584. Τόμος Ι: 1831, σ. η΄+611+1 α.α. Τόμος ΙΑ: 1831, σ.στ΄+570. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1830 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χημείας επιτομή: by Adet, Pierre Auguste Publication: Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1808 . οστ'+240 σ. , 19x11.5 … «υπό Πέτρου Αυγούστου Αδήτου Επάρχου της Νιβερνησίας, Μεταφρασθείσα δε, και μετά τινων προσθηκών εκδοθείσα, υπό Κ. Μ. Κούμα Λαρισσαίου. Εν Βιέννη της Αυστρίας. Εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, ΑΩΗ.». Γκίνης-Μέξας Α/523. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1808 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική Χρονολογία: by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Schnierer, Johann, 1818 . στ+153 σ.+1φ.λ.: , 18x11 εκ. "...υπό Κ. Μ. Κούμα και εκδοθείσα διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Νικολαΐδου Σμυρναίου." Εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Σνειρέρου, ΑΩΙΗ.Γκίνης-Μέξας 1058 Date:1818 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις της ιστορίας της Φιλοσοφίας / by Tennemann, W. G. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1973 . 3 τ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις της ιστορίας της Φιλοσοφίας / by Tennemann, W. G. Publication: Εν Βιέννη της Αυστρίας: Εκ της Τυπογραφίας Ιωαν. Βαρθ. Τεσεβεκίου, 1818 . η΄+433+(3); 20x12 εκ. Date:1818 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha