Συνέκδημος ιερατικός περιέχων τας δύο προς Τιμόθεον και την προς Τίτον επιστολάς του Αποστόλου Παύλου με μίαν κοινήν μετάφρασιν και εξήγησιν διεξοδικήν / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Εν Μελίτη [Malta]: χ.ε., 1835 . 428 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης 2574 19x12 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας / by Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας Publication: Αθήνα: Ανδρέας Κορομηλάς, 1851 . 4χ.α.+ιδ΄+144 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά του Γ.Σαγιαξή και λείπουν οι σ.143-144. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 21x14 εκ. Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφία Κ. Ράλλη, 1839 . ιθ+314 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο (Β.ΝΙ.31014) κολοβό. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμαντίου Κοραή.Εκδίδοντος Ιακώβου Ράλλη. by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1841 . 4 χ.α.+β+242 σ. , Δεμένο μαζί με τον πρώτο τόμο. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των προλεγομένων του Αοιδίμου Κοραή όσα μέχρι τούδε δεν ετυπώθησαν εις τόμον ίδιον. Προς χρήσιν των φιλογενών Ελλήνων. Τμήμα πρώτον, τα εις τον Όμηρον προλεγόμενα / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδης, 1842 . (4)+ιβ'+168 σ.: , Γκίνης-Μέξας: 3706. Date:1842 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εις διαφόρους συγγραφείς εκδοθέντας από τον Κοραήν. Προλεγόμενα. Δεύτερον εκδιδόμενα διά συνδρομής των ομογενών / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1815 . η+512 σ.: , Γκίνης-Μέξας 875 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1815 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άτακτα [Τόμοι 3-4]. by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Paris: Eberhart, Κ., 1830 . 2 τ. , Τόμος τρίτος, Άτακτα: ήγουν παντοδαπών εις την αρχαίαν και την νέαν ελληνικήν γλώσσαν αυτοσχέδιων σημειώσεων, και τινών άλλων υπομνημάτων, αυτοσχέδιος συναγωγή, περιέχων χιακής αρχαιολογίας ύλην, δοκίμιον νέας μεταφράσεως της νέας Διαθήκης, διάλογον περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός, και το περί της κατά δώδεκα απαριθμήσεως. Εν Παρισίοις: εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1830, σ.λα+424. Τόμος τέταρτος, μέρος πρώτον, αλφάβητον δεύτερον, Α-Π. Εν Παρισίοις: εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1832, σ. ιθ+842.. Γκίνης-Μέξας: τ.ΙΙΙ/ 1927, τ.IV/ 2162. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1830 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Των εις το περί χυμών Ιπποκράτους υπομνημάτων βιβλία Γ΄. by Γαληνός Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1952 . 4 χ.α.+175 σ. , Τόμος 16(1952) Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[1] Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. [2] Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. [3] Arétée: Α΄, Des causes et des signes des maladies aigues.-Β', Des causes et des signes des maladies chroniques / by Αλιβιζάτος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950 . (8)+24+24+107 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοσχεδιοι στοχασμοί για τον τύπο και την τυπογραφία και το ύστατο κείμενό του περί δημοκρατίας: by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1983 . 82 σ. , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάλπισμα πολεμιστήριον. Appel aux Grecs. Avec la proclamation d'Ypsilanti aux français. by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . (6)+60 σ. , 1η έκδοση: Paris, Baudouin Fréres, 1821. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδελφική διδασκαλία προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν την Οθωμανικήν επικράτεια Γραικούς: by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Πηγή, 1949 . 64 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 9 φυλλάδια ; , Οι τίτλοι των τόμων είναι : Σάλπισμα πολεμιστήριον -- Διάλογος δύο Γραικών -- Τι συμφέρει εις τηνελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα -- Αδελφική διδασκαλία -- Άσμα πολεμιστήριον -- Αδαμάντιου Κοραή διάλογος δεύτερος -- Περί των ελληνικών συμφερόντων -- Σάλπισμα πολεμιστήριον (2η έκδ.) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάλπισμα πολεμιστήριον / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 23 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλογος δύο Γραικών κατοίκων της Βενετίας / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 61 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί συμφέρει εις την ελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 92 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδελφική διδασκαλία προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν την οθωμανικήν επικρατείαν Γραικούς / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 58 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάλπισμα πολεμιστήριον / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 36 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάλπισμα πολεμιστήριον / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 23 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλογος δεύτερος περί των ελληνικών συμφερόντων / by Κοραής, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . 82 σ. ; , Μέρος του "Πολιτικά φυλλάδια (1798-1831) 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha