Κυριακοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία και μετ' αυτήν ηθική ομιλία εις τας κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίαις αναγινωσκομένας πράξεις Αποστόλων. Τόμος δεύτερος / by Θεοτόκης, Νικηφόρος Publication: Εν Αθήναις: Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Νικολαΐδου, 1901 . (8)+746 σ. ; , Βλ και τις εκδόσεις του 1797 και 1837 στους ταξ. αρ. Ε.Θ.II-89-51 και Ε.Θ.II-89-66. 24x17 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σειρά ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών εις την οκτάτευχον και τα των βασιλειών ήδη πρώτον τύποις εκδοθέντα αξιώσει μεν του ευσεβεστάτου και γαληνοτάτου ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα. Επιμέλεια δε Νικηφόρυ Ιερομονάχου του Θεοτόκου. Τόμος δεύτερος. Τόν Ιησούν του Ναυή τους κριτάς την Ρούθ και τας τέσσαρας βασιλείας περιέχων. by Θεοτόκης, Νικηφόρος Publication: Leipzig: Breitkopf, 1773 . κ΄+(480)+(24) σ.: , ΡΑΡ. 5612. LEG. D ΙΙ 160-1. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1773 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυριακοδρόμιον ήτοι Ερμηνεία και μετ αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του τιμιωτάτου κυρίου Αναστασίου Ζωσιμά του εξ Ιωαννίνων και των αυταδέλφων αυτού ιδία τε αυτών δαπάνη εκδοθέν, ίνα δωρεάν διανεμηθή εν ταις Αγίαις του Θεού εκκλησίαις.Τόμος Α΄ / by Θεοτόκης, Νικηφόρος Publication: Εν Μόσχα: Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείων παρά Ρηδήγερω και Κλαυδίω, 1796 . 14+317+1λ. σ.: , Διάσπαρτα Χφ.σημειώματα. Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 158 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1796 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυριακοδρόμιον ήτοι Ερμηνεία και μετ αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του Πανιερωτάτου Ιεροθέου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου, ούτινος φιλοτίμω επιστασία εκδίδοται εις φως ήδη δεύτερον αναλώμασι του Παναγίου Τάφου.Τόμος Β΄/ by Θεοτόκης, Νικηφόρος Publication: Εν Μόσχα: Εν τω Τυπογραφείω της Αγιοτάτης Συνόδου, 1837 . 2 τ.: , Τόμ. Α, σ. XIV+272+8 x.α. Τόμ. Β, σ.VI+376. Οι τομ.Α-Β της Δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας φέρουν σφρ. ανάγλυφες «Βιβλιοθήκη στη εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». Ο τομ. Β. διπλός: προέρχεται από τη δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη, φέρει κτητορικές σφραγίδες και διάσπαρτα Χειρόγραφα σημειώματα. Βιβλιογραφία: Γκίνης Μέξας Β/2837 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδαχαί εις την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς μετά και τινων πανηγυρικών λόγων : by Θεοτόκης, Νικηφόρος Publication: Εν Βενετία: Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1849 . κδ΄+354 σ. ; , Διάσπαρτα Χφ.σημειώματα. 27x19 εκ. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόδειξις του κύρους των της Νέας και Παλαιάς Διαθήκης βιβλίων, και της εν αυτοίς αληθείας υπεράσπισις : by Clémence, Joseph-Guillaume Publication: Εν τη Βιέννη : Παρά τοις αυταδέλφοις Μαρκί Πούλιου, 1794 . λζ'+663+85 σ. ; 23x18 εκ. Date:1794 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha