Επίτομος ιστορία της Μακεδονίας: by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1879 . 2χ.α.+δ+43 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα με την υπογραφή του. ώζονται και τα δυό εξώφυλλα. Date:1879 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος και του εκτός αυτής διεσπαρμένου ελληνικού έθνους και η ευεργητική επίδρασις επί των μετασχόντων αρχαίων και νεωτέρων εθνών / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπ. των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1902 . 2 τ. : , Μέρος Α': Σύντομος γεωγραφική μυθολογική ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή της αρχαίας Ελλάδος κατά χώρας και κατά πόλεις πλην των νήσων ιδιαιτέρως περιγραφομένων, σ. κδ'+238. Προέρχεται από τη Δωρεά Φ.Δραγούμη και φέρει αφιέρωση του συγγραφέα στη σ.α΄. Μέρος Β': Περιλαμβάνον τας βιογραφίας των εξοχωτέρων ανδρών της επιστήμης οίτινες διά της παιδείας και σοφίας αυτών ανεδείχθησαν πατέρες δημιουργοί και κτίσται του ελληνικού πολιτισμού, σ.ιζ+210.Προέρχεται από τη Δωρεά Η.Καλαϊτζή. (Διπλό). 24x17 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας : by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου, 1870 . 2 τ. ; , Μέρος Α': Χωρογραφία. Αθήνησι: Τύποις Δ. Σακελλαρίου, 1870, σ. τοθ'+236. Στις σ.235-238 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Μέρος Β': Τοπογραφία: Ου προτέτακται εν είδει προλόγου και εισαγωγής παραγματεία ιστορική τε και φιλολογική. Αθήνησι: Τυπ. Λάζ. Δ. Βιλλαρά, 1874, σ. xvi+υιζ'+912. Το 3ο αντίτυπο του 2ου τόμου της Δωρεάς Καραπάλη αποσυρμένο. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Η. Καλαϊτζή δεμένο σε ένα τόμο. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά Η. Καλαϊτζή. Τόμ.Α-Β μαζί δεμένοι. Ο τομ.Α΄ και των δυο αντιτύπων υπογεγραμμένος από τον συγγραφέα. 21,5x14 εκ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας: by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 2 τχ.; , Τεύχος Α΄: σ. 6+2 λ.+υιζ΄. Τεύχος Β΄: σ.4χ.α.+912. Φωτοτυπική ανατύπωση από την 1η έκδ., Εν Αθήναις,Τυπ. Λαζ. Δ. Βιλλαρά, 1874. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί του εν Παρισίοις Διεθνούς Συμποσίου των Γεωγραφικών Επιστημών υπό.... Πραγματεία προσαρτηθείσα "Τή περιοδεία της Αιγύπτου". by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1876 . 4χ.α.+301-385 σ. , Απόσπασμα από το βιβλίο του ίδιου συγγραφέα: « Περιοδεία της Αιγύπτου», Εν Αθήναις, Τυπ.Σ.Π.Ιασεμίδου, χ.χ., σ.301-385, με νέα σ.τίτλου. τη σ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιοδεία της Αιγύπτου / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Ιασεμίδης, Σωκράτης Περ., 1876 . 2 χ.α.+z΄+3 χ.α.+384 σ. , Στη σ. α΄ : σφραγίδα «Ορθόδοξον Πατριαρχείον Αλεξανδρείας» και χφ. αφιέρωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός και η διάδοσις αυτού εις την Ιταλίαν και την λοιπήν Ευρώπην κατά τον μέσον αιώνα : by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων Αποστολοπούλου, 1900 . μ΄+250+2λ.+26 σ.: Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Αλεξάνδρειας : ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, φιλολογική, πολιτική, εκκλησιαστική και αρχαιολογική από της κτίσεως της πόλεως μέχρι της υπό των αράβων κατακτήσεως αυτής / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Ο Παλαμήδης, 1885 . 2 χ.α.+κα΄+787 σ.; , Το αντίτυπο της δωρεάς Γ. Παπαηλιάκη φέρει στο Vo του εμπρόσθιου εξωφύλλου ετικέτα του Βιβλιοδετείου Γ.Διβόλη. | Δωρεά Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφία Ολυμπιάδος της Ηπειρωτίδος Νεοπτολέμου του Αλκέτου θυγατρός νομίμου του Φιλίππου Β΄ γυναικός και Αλεξάνδρου του Μεγάλου μητρός / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον ο Παλαμήδης, 1887 . ιε΄+136 σ. ; , Στις σ.133-136 Κατάλογος Συνδρομητών 23x16 εκ. Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1896 . 2 τ. : , Τόμ.Α΄: σ. μ΄+576. Τόμ.Β΄: σ. 577-1046. ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Το Α.671 προέρχεται από άγνωστη δωρεά το 1950. Το ΒΠ.Α.2688 προέρχεται από τη δωρεά Γ.Παπαηλιάκη. Το ΒΔ.Α.8548 προέρχεται από τη δωρεά Φ.Δραγούμη και Στη σελίδα τίτλου φέρει χφ. αφιέρωση του συγγραφέα. Το Α.24102 από άγνωστη δωρεά του 1985, δεμένα μαζί σε ένα τόμο. Σύνολο: Σώματα 7. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων. Τόμ.Α-Β / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄: σ.8 χ.α.+μ΄+576+2 χ.α. Τόμ.Β΄: σ. 6 χ.α.+577-1046. ωτοτυπική Ανατύπωση της 1ης εκδόσεως: Εν Αθήναις, Τυπογρ. Αδελφών Περρή, 1896. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επίτομος ιστορία της Μακεδονίας: by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1981 . 2χ.α.+δ+43 σ. Date:1981 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Μέχρι Φιλίππου αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας. by Abel, Otto Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1860 . xx+317 σ. Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μέχρι Φιλίππου αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας. by Abel, Otto Publication: Leipzig: Καραβίας, Νότης, 1991 . xx+317 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περί της αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της πρώτης ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π. Δ. Σακελλαρίου, 1859 . θ΄+96 σ. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sylloge inscriptionum Graecarum et Latinarum Macedoniae=Συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών της Μακεδονίας by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Chicago: Ares Publishers, 1980 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κριτική μελέτη περί της διαφοράς της Θεσσαλονίκης από της Θέρμης/ by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 61-72. | Φωτοτ. ανατ. άρθρου στο περιοδικό «Αθηναίον», Έτος Η΄, τόμ.8 (1879) 258-268. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της αξίας και δυνάμεως της κλασικής παιδεύσεως: by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1879 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Της εν Μακεδονία Ηδωνίδος: ανέκδοτοι επιγραφαί τρεις / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1881 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 5, τχ.3 (1881) σ. 222-226 Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha