Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . (2)+ιστ+327 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Άθως: Αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1885 . 375 σ. ; 22x15 εκ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μ. του Γ. Σχολής (Πατριαρχικής Ακαδημίας) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1903 . 4 χ.α.+164 σ. ; , Στις σσ.161-164 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". ανατύπωσις εκ της «Εκκλησιαστικής Αληθείας» 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής 1454-1830 / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1883 . 270+2λ. σ.: , Στις σσ. 260-269 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 21x14 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονικαί Διατάξεις. Επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως. Τόμος πρώτος / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1888 . 418 σ. ; 21x14 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικαί εφημερίδες (1500-1913): Ειδήσεις εκ της ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912 / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Σεργιάδου, 1938 . 528 σ.: 24x17 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφική σημείωσις περί του Πατριάρχου Καλλινίκου Β΄ του Ακαρνάνος (1688-1702) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: χ.ε., 1872 . 26 σ. ; 19x14 εκ. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά του Πατριαρχικού οίκου και του ναού / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1884 . 2χ.α.+208 σ. , Στις σσ. 206-208 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και βιβλία κατά τον ΙΗ αιώνα. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . 21 σ. , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 1-21 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι και σχολαί της ΙΗ΄ εκατονταετηρίδος. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . 25 σ. , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 23-47 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λυκαυγές πνευματικής κινήσεως παρ ημίν: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 49-56 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Είκοσι ετών εθνική ιστορία κατόπιν θυέλλης (1791-1811). by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . 39 σ. , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 57-96 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και επιστήμη κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . χ.α.. , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 97-124 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Ανδρέας η νησίς Κυρίλλου του Λουκάρεως. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 6 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 207-1212 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ματθαίος ο Κυζίκου. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1935 . 5 σ. , Τόμος Εις Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 596-600. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονικέων παλαιαί κοινοτικαί διενέξεις: Διήγημα / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 24 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 1-24 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεόντιος ο Καισαρεύς / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Ένωση Σμυρναίων, 1938 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Μικρασιατικά Χρονικά", Α΄ (1938) 63-71. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαθήκη Μαξίμου Μοναχού: Κτίτορος της εν Λυδία Μονής Κοτίνης (1247) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Ένωση Σμυρναίων, 1939 . 31 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μικρασιατικά Χρονικά", Β΄ (1939) 263-291. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορειτικά μετόχια εν Επτανήσω / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 4 σ. , Τόμος 1 (1940) 384-387 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινόν εορτολόγιον: Μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι μέσων ΙΕ΄ αιώνος εορταζομένων Αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (ο) εν Κωνσταντινουπόλη, 1899 . 324 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό " Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως", ΚΔ (1895) 121-160, ΚΕ (1896) 144-320. | Στις σ. 323-324 υπάρχει κατάλογος Συνδρομητών. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha