Η Κωνσταντινούπολις: by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, 1993 . 3 τ.: , Τόμος Α του 1851. Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Εις την εντός και πέριξ τειχών Κωνσταντινούπολιν. Τόμος Β.1862. Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, Επί του κόλπου Περαίαν και τα εκετέρωθεν του Βοσπόρου. Τόμος Γ'. 1869. Εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, Πάλαι και νυν ήθη και έθη των της Κωνσταντινου-πόλεως κατοίκων Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν: by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Χιωτέλλης Ι., 1973 . 676 σ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις, εν Κωνσταντινούπολη: Ανδρέας Κορομηλάς, 1874 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικής γλώσσης: συνταχθέν υπό...καί πλουτισθέν πίναξι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οις προσετέθη εν τέλει και Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελληνικοίς Συγγράμμασιν απαντώντων Κυρίων Ονομάτων / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1895 . (4)+ιζ'+1592+(2)+197 σ. ; 27x19 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης. Συντεθέν υπό... και πλουτισθέν διαφόροις πίνακι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οίς προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων κυρίων ονομάτων by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . ιστ'+1592+198 σ.: , Περιέχει ιδιόχειρη αφιέρωση. και σφραγίδες: Καταστήματα Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησιν, αλαιοτούρκικη | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολη ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς, μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών τε και χρονολογικών πινάκων, προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.....Συνδρομή φιλοτίμω του ευγενεστάτου Άρχοντος Ποστελνίκου Σωτηρίου Καλλιάδου, ΄Ω και προσανετέθη. Τόμοι Α-Γ by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμος Α (1851): Τόμος Β (1862): Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίανκαι τα εκατέρωθεν του Βοσπόρου Τόμος Γ, Εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως (1869), : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη καιέθη των της Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων τόμος Α διπλός | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.... / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1851 . 3 τ.: , Τόμ.Α΄: Περιέχων την εντός και πέριξ τειχώνΚωνσταντινούπολιν. (Διπλό) (Από τις Δωρεές Φ.Δραγούμη και Η.Καλαϊτζή). Τόμ.Β΄ : Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και ταεκατέρωθεν του Βοσπόρου. Αθήνησιν, 1862 (Δωρεά Θ.Νικολόπουλου). Τόμ.Γ΄ : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τωντης Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων. Αθήνησιν,Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1869. (Δωρεά Η. Καλαϊτζή). Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική χρηστομάθεια εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών. Μετά σχολίων γραμματικών ιστορικών και γεωγραφικών και μετ' επιτομών φιλολογικών και κριτικών εκθέσεων πρός χρήσιν των απανταχού Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Ανδρέας Κορομηλάς, 1880 . 4 τ. , Τόμος Β : 6η έκδ. 1880, σ. (2)+286. Τόμος Γ : 6η έκδ. 1864, σ. (2)+288. Τόμος Δ : 6η έκδ. 1884, σ. 2χ.α.+244. Τόμος Ε : 6η έκδ. 1864[sic], σ. 2χ.α.+230 Οι 4 και 5 τόμοι ομού δεμένοι, προέρχονται από δωρεά Γ.Θεοχαρίδη. Ο 3ος τόμος προέρχεται από τη δωρεά Ευαγγελίας Νιφίλογλου-Φραγκούλη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha