Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1980 . 4 τ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Δημοσιεύματα και ανακοινώσεις εις διεθνή συνέδρια (1961-1973): by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 88 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Κομισκόρτης ο εξ Αρβάνων": by Βρανούση, Έρα Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1962 . 29 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακά Α΄: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 21 σ.: , Τόμος 33 (1964) 52-69 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας αχρονολόγητος ορισμός του αρχείου της Πάτμου και ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ανδρόνικος (ΙΓ΄αι.). by Βρανούση, Έρα Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1974 . 12 σ.: , Τόμος «Μνημόσυνον Σ.Αντωνιάδη», σσ.17-26 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάββας, καθηγούμενος της μονής Πάτμου / by Βρανούση, Έρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 19, τχ.2 (1966) 216-225 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vitalien Laurent (1896-1973) [Νεκρολογία] / by Βρανούση, Έρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 2 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 385-386 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι όροι "Αλβανοί" και "Αρβανίται" και η πρώτη μνεία του ομώνυμου λαού της Βαλκανικής εις τας πηγάς του ΙΑ' αιώνος / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 50 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Σύμμεικτα", τ.2 (1970) 207-257 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une collection authentiquée d'actes du couvent de Patmos et ses notices Dorsales (XIe s.) : by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 35 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Σύμμεικτα", τ.2 (1970) 329-338+5 πίν. 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οἱ ὅροι «Ἀλβανοὶ» καὶ «Ἀρβανῖται» καὶ ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμωνύμου λαοῦ τῆς Βαλκανικῆς εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ΙΑ᾽αἰῶνος / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 207-254 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinoarabica: Οἱ πρῶτοι Ἀραβοβυζαντινοὶ πόλεμοι στὴν Παλαιστίνη,Ἰορδανία, Συρία καὶ Φοινίκη. Συμβολὴ πρώτη: Κριτικὸς ἔλεγχος τῶν πηγῶν / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 1-28 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha