Λεξικόν δίγλωσσον της γαλλικής και ρωμαϊκής διαλέκτου εις δύο τόμους διηρημένον. Συνταχθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Νυν δε το δεύτερον εκδοθέν παράτινος φιλογενούς. Τόμος Α΄. Γαλλικο-Ρωμαϊκός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1804 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. 32χ.α.+576. Τόμος Β΄. φ. 2χ.α.+352. Ο τόμος Β΄ προέρχεται από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Φέρει σφραγίδα ανάγλυφη «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 273/ Φ. ΗΛΙΟΥ 1804.40, 41. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της Γαλλικής Διαλέκτου Συντεθείσα μεν παρά Γεωργίου Βεντότη αφιερωθείσα δε τοις Ευγενεστάτοις Κυρίοις Αυταδέλφοις Ζωσιμά Παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Ενετίησιν. 1810. Παρά Νικολάω Γλυκεί. Τώ εξ Ιωαννίνων. by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1810 . 12+282+2λ. σ. , Η σελ. τίτλου περιέχει κτητορικό και κτητορική σφραγίδα. Ηλιού Ι 1910.12. Date:1810 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής, και ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τρεις διηρημένον. Συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Επιταγή μεν και φιλοτίμω δαπάνη του Υψηλοτάτου, και Γαληνοτάτου Πρίγκιπος Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Αλέξανδρου Ιωάννου του Μαυροκορδάτου. Συνδρομή δε και φιλοπόνω σπουδή του τιμιωτάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Δημητρίου Παύλου Ευπατρίδου, της εν Ηπείρω Πρωτευούσης πόλεως Ιωαννίνων. Τόμος Α΄. Γαλλο-Ρωμαϊκό-Ιταλικός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1790 . (2)φ.+(23)φ.+σ.900 σ.: , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 1027, Legrand G. ΙΙ 1251, Κ. Ν. Πλαστήρας 140. στο πρόσθετο σ. 2 της αρχή. Υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1790 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νέος Αναχαρσις.Τόμος τέταρτος.Μεταφρασθείς, τα μεν 32. 33. και 34 Κεφάλαια, παρά του Γεωργίου Βεντότη Ζακυνθίου. Τα δε 35. 36. 37. και 39. παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού Διορθωθείς και εκδοθείς παρά του αυτού.Εν Βιέννη.1797.] by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Wien: Pichler, Anton, 1797 . 8 χ.α.+361+3 χ.α.σ. σ. , Οι πρώτες 8.χ.α.σ.πρόσθετες, όπου χειρόγραφα έχουν συμπληρωθεί: η σελίδα τίτλου και οι σ.1-4 του πρώτου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία:Λαδάς-Χατζηδήμος Β΄(1797)/66. σ. 76-77. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα. Τίτλος Πρωτοτύπου: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Date:1797 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha