Έκθεσις.Του ειδικού εισηγητού της πλειοψηφίας επί των εξόδων του Γεν. Προϋπολογισμού του κράτους του οικονομικού έτους 1961 των υπουργείων: by Βιτούλιας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1961 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακοινώσεις του υπουργού των οικονομικών κ. Σ.Ι.Θεοτόκη εις την Βουλήν επί του κατατεθέντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1963. by Θεοτόκης, Σπύρος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 65 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Δραγούμη επί του προυπολογισμού του έτους 1902 κατά τας βουλευτικάς συνεδρίας 30 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 1902 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1902 . 97 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί της στρατιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους by Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Δραγούμη βουλευτού Αττικής επί του προυπολογισμού του 1900 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1901 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού Παρνασσίδος συζητουμένου εν τη Βουλή του προυπολογισμού του 1894 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1894 . 102 σ.+πίν. Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται επί του γενικού προυπολογισμού του κράτους by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 109 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Budget de 1891 by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1891 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί του προβληθέντος δικαιώματος του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, όπως εγκρίνη και μεταρρυθμίση τον ετήσιον προυπολογισμόν των εσόδων και εξόδων της Αρχαιολογικής Εταιρείας by Αντωνιάδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1911 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 26 και της 27 Φεβρουαρίου 1891 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 125 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάργυρου Ν.Σιμόπουλου, βουλευτού αγόρευσις εν τη Βουλή κατά τας συνεδριάσεις της 28, 29 και 31 Ιανουαρίου 1892 συζητουμένου του προυπολογισμού by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1892 . 151 σ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προυπολογισμός του κράτους by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1905 . ε'+295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Budget 1893: by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1893 . 70 σ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέθοδος ισορρόπου αναπτύξεως προσφοράς και ζητήσεως by Μαρματάκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 225 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ανάπτυξις της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1962 . 335 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους της χρήσεως του 1904 [κατά την συνεδρίασιν της 11ης Ιουνίου 1904]/ by Πρωτοπαπαδάκης, Π. Ε. Publication: Αθήνα: Εστία, 1904 . 77 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1960 . 182 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανακοινώσεις εις την Βουλήν επί του κατατεθέντος προυπολογισμού του οικον. έτους 1964 by Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 79 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Projet de reglement des finances helléniques by Πεσμαζόγλου, Ιωάννης Στεφ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιω. Κ., 1893 . 35 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réponse au discours de Μ. le ministre des finances présentant a la chambrde hellénique le budget de 1891 by Σιμόπουλος, Ανάργυρος Publication: Θεσσαλονίκη: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1891 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha