Ο Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Μακάριος Ιεροδιάκονος Καλογεράς (+1737): by Τσουλκανάκης, Ναυκράτιος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1994 . 450 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακή βιβλιοθήκη ήτοι αναγραφή των εν τη βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον Γεραρας και Βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών πάλαι μεν εκπονηθείσα υπό… by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1870 . ιδ+343 σ.: , …Ιωάννου Σακκελίωνος νυν δε φιλοτίμω πρόνοια και αναλώμασι του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού εκδιδομένη ης εν τέλει προσετέθησαν και επτά πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντες της των διαφόρων εκατονταετηρίδων γραφής | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1980 . 4 τ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Α description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos.... by Ιωσήφ ο Γεωργειρίνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 20 χ.α.+112 σ. , Φωτοτύπωση Ανατύπωση από την Α΄ έκδ. London, W.G., 1678. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εικόνες της Πάτμου: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1977 . 208 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακή βιβλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων: by Φραγκίσκος, Εμμ. Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1993 . 3 τ.: , Τόμ. Α΄: 1479-1800. 1993, σ.οβ΄+vi+434+36 εικ. Τόμ. Β΄: 1801-1890. 1995, σ.ιε΄+481+19εικ.+(1). Τόμ. Γ΄: 1891-1900. 1996, σ.ιδ΄+(2)+463. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
΄Υμνοι εκδιδόμενοι εκ πατμιακών κωδίκων μετά προλεγομένων...Τόμ. Α΄-Β΄. by Ρωμανός ο Μελωδός Publication: Αθήνα: Μυρτίδης, Μηνάς, 1952 . 2 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχιπέλαγος: by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1988 . 349 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Πάτμω Ιεροδιδασκαλείου της Αποκάλυψης.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1902 . 18 σ. , Στο εξώφυλλο: σφργ.«Διεύθυνσις Πατριαρχικού Τυπογραφείου». το τέλος: αναδιπλούμενος πίνακας εκτ. κειμένου. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1970 . 391 σ.+103 πίν.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικό αρχείο Ι. Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα για την τεχνική και την τέχνη. by Παπαδόπουλος, Στέλιος Α. Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1990 . κγ΄+431 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes des princes phanariotes en faveur du couvent de Patmos by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 20 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 255-274 | Δημοσιευμένο στο Symposium "L'Époque Phanariote", Θεσσαλονίκη, 1974, σ.419-437. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Ξάνθος. by Πιζανίας, Νικόλαος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1949 . 28 σ. , Τόμος; (1949) | Στη σ. 2 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακά Α΄: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 21 σ.: , Τόμος 33 (1964) 52-69 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας αχρονολόγητος ορισμός του αρχείου της Πάτμου και ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ανδρόνικος (ΙΓ΄αι.). by Βρανούση, Έρα Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1974 . 12 σ.: , Τόμος «Μνημόσυνον Σ.Αντωνιάδη», σσ.17-26 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1966 . 50 σ.: , Τόμος Α (1966) 184-230 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Δωδεκαννήσου (Μέρος Α') : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The islands of Patmos (now occupted into Patino) Arski and lipso (the antient Architis and Lepsia) with the adjacent isle of Gaidaro: by Graves, Thomas Publication: Χ.τ.: Sculp, J. & C. Walker, 1844 . 1 σ. , 26ο Longitude East from Greenwich. Περιέχει: γραβούρες των νησιών "Patmos", "Tragos", "Khelia" όπως φαίνονται από το κατάστωμα του πλοίου, καθώς και την εικόνα "View of Patino from the upper part of Port Scala", τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Archipelago" | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάββας, καθηγούμενος της μονής Πάτμου / by Βρανούση, Έρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 19, τχ.2 (1966) 216-225 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς ανώνυμες επιστολές του Πατμιακού κώδικα 377 / by Κοτζαμπάση, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 103-112 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha