Γυμνασιακή παιδαγωγική: by Πανταζίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1889 . κγ΄+313 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί τινών συγχρόνων ζητημάτων: by Δόσιος, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1874 . (5)+104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 94 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις αναμόρφωσιν της παρ' ημίν μέσης εκπαιδεύσεως   Publication: Αθήνα: Τύποις Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, 1889 . 3 τχ. σε 1 ; , Τεύχος Α΄: : Άρθρα 1, 2, 3 και 4, σ. 62. Τεύχος Β΄: Άρθρο 5, σ.55.. Τεύχος Γ΄: Εκ του Γ΄ τόμου της Αθηνάς, σ.[39-94]. Υπάρχει αφιέρωση 22x14 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μάθημα των νέων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση: by Τόγιας, Βασίλειος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 2 τ. , Τόμος Α΄, σ. [1-462] Τόμος Β΄, σ. [463-941] Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της μέσης εκπαιδεύσεως Αμμοχώστου 1191-1955: by Κύρρης, Κώστας Π. Publication: Λευκωσία: Λάμπουσα, 1967 . κθ΄+250 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητήσεις : πραγματώσεις της ΣΕΛΜΕ Καβάλας (1988-90): by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 335 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις: by Χρυσάφης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1924 . 420 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της ύλης των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως   Publication: Αθήνα: Εστία, 1907 . 111 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διδακτήριο του γυμνασίου και λυκείου Σιάτιστας "Γεώργιος Παπαγεωργίου" by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 61 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις σχολείοις της μέσης παιδείας διδασκομένων μαθημάτων by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1928 . τ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της προσηκούσης διαρρυθμίσεως της παρ ημίν Μέσης Εκπαιδεύσεως. by Στεφάνου, Κυπάρισσος Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1912 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της σκοπιμωτέρας διδασκαλίας των ελληνικών εις τα γυμνάσια. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα περί της διοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως εν τοις διαφόροις ευρωπαϊκοίς κράτεσιν:   Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί λειτουργίας και καταστάσεως των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως διοικητικής επιθεωρήσεως Φλωρίνης (Νομών Φλωρίνης και Καστοριάς) / by Τσιμπουρίδης, Αθανάσιος Publication: Φλώρινα: χ.ε., 1975 . 7 σ. , Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα προς την Βουλήν των συλλόγων του γυμνασίου και ελληνικών σχολείων Πειραιώς εισηγουμένου του καθηγητού κ. Ιω. Κούσουλα περί των νομοσχεδίων της μέσης εκπαιδεύσεως και περί της διοικήσεως αυτής.   Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1914 . 46 σ. , Τόμος ΚΣΤ΄ (1914) 33-78 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της ιστορίας στα γυμνάσια και τα λύκεια. by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνοχριστιανική Αγωγή, 1979 . 5 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της αρχαιολογίας εν τη μέση εκπαιδεύσει. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1906 . 10 σ. , Τόμος 1 (1906) | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... προς τελειοποίησιν των εν τοις γυμνασίοις και τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόντων...". Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μεσης Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 22 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 231-252. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μέση εκπαίδευση στο Νομό Ξάνθης. Έρευνα   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1963 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ.10 (Απρίλιος 1963), σ. 98-101. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha