Λευκή βίβλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων by Βασιλείου, Δημ. Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1951 . 116 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διαλέξεις: by Βαλταδώρος, Αντώνιος Α. Publication: Αθήνα: Μπρουζιώτης, Γ-Κατσαρός, Γ., 1982 . 80 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον διοικητικών οργανωτικών και οικονομικών πληροφοριών Δ.Δ.Ο.Ο.Π 12 (ΣΤ) εκτελεσθείσαι οδοποιητικαί εργασίαι υπό της τέως υπηρεσίας μηχανικής καλλιέργειας και της υπηρεσίας εγγείων βελτιώσεων «16530 χλμ. αρχικαί διανοίξεις και 21223 χλμ. συμπληρώσεως και επισκευαί κοινοτικών, αγροτικών και δασικών οδών, εντός μιας δεκατετραετίας (1949-1962)».   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1963 . 273 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή Νόμων, Βασ. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων διαταγών περί των δημοσίων εν γένει έργων μετά ιδιαιτέρων παρατηρήσεων του εκδότου. by Κίτσος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1883 . 535 σ. , Δεμένο μαζί με το "Παράρτημα συλλογής νόμων...", Εν Αθήναις: [τυπ] Παναγιώτου Ασλάνη, 1988. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα Συλλογής Νόμων, Β. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων διαταγών περί των δημοσίων εν γένει έργων μετά ιδιαιτέρων παρατηρήσεων του εκδότου. by Κίτσος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ασλάνης, Παναγιώτης, 1888 . 488 σ. , Δεμένο μαζί με "Συλλογή Νόμων, Βασ. Διαταγμάτων και υπουργικών...". Εν Αθήναις: [τυπ] Αφων Βαρβαρρήγου, 1983. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία των δημοσίων έργων: by Ζάκας, Πάνος Γ. Publication: Μυτιλήνη: Μαρζέλος, Μ., 1937 . 4 χ.α.+284 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργόραμα 2000-2006 : φωτογραφικό λεύκωμα=ergorama 2000-2006:   Publication: Χ.τ.: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2008 . 96 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2000-2006 : φωτογραφικό λεύκωμα=Region of central Macedonia ΟΡ 2000-2006:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2009 . 128 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικόν ύδωρ. by Λάμπρου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Μπατσιούλας, Ν. & Σ., 2009 . 230 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The public welfare administrator by Street, Elwood Publication: New York: McGraw-Hill Book Company, 1940 . xii+422 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Administration of public welfare by White, Clyde Publication: New York: American Book Company, 1940 . xiv+527 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθετική συλλογή ισχυούσης νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων κλπ. έργων by Ζεάκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Γεωργαλλίδης, Τρ., 1947 . 235+στ' σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία των δημοσίων έργων by Οικονόμου, Άγγελος Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1932 . 192 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. by Ζέικου, Πόλυ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 8 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 111-117 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισθητικές παρατηρήσεις που αφορούν τον υπαίθριο δημόσιο χώρο by Οικονόμου, Κώστας Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 8 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 215-222 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα στον 21ο αιώνα:   Publication: Αθήνα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2011 . 22 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte hydrographique de la partie septentrionale de la Haute Egypte ou sont indiques les travaux d'arrosage executes et a executer. D'apres les ordres de son Altesse Mehemet-Ali Vice Roi dΈgypte : Κλίμαξ 1: by linant de Bellefonds, Louis Maurice Adolphe Publication: Paris: Depot de la Guerre, 1855 . 1 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1855 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte hydrographique de la Moyenne Egypte ou sont indiques les travaux d'arrosage executes et a executer. D'apres les ordres de son Altesse Mehemet-Ali Vice Roi dΈgypte : Κλίμαξ 1: by linant de Bellefonds, Louis Maurice Adolphe Publication: Paris: Depot de la Guerre, 1854 . 1 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte hydrographique de la basse Egypte et d'une partie de lΊsthme de Suez ou sont indiques les travaux executes ou a executer. D'apres les ordres de son Altesse Mehemet-Ali Vice Roi dΈgypte : Κλίμαξ 1: by linant de Bellefonds, Louis Maurice Adolphe Publication: Paris: Depot de la Guerre, 1854 . 1 σ. , Περιέχει μέσα σε πλαίσια πληροφορίες για την Αίγυπτο την εποχή εκείνη | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγών Επιβιώσεως:   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Συντονισμού Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως, 1949 . [7] τ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha