Συνομολόγησις δανείων υπό προσφύγων εκ Βουλγαρίας, Θράκης κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 635 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστωσις 1.300.000 υπέρ θυμάτων πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.163, αρ.23, σ. 658 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποζημίωσις παθόντων δημοσίων υπαλλήλων εκ πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.166, αρ.26, σ. 782 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός διαμερισμάτων εν Νέαις Χώραις διά καλλιέργειαν καπνού.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.167, αρ.27, σ. 814 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνιγέντες, φονευθέντες ή τραυματισθέντες εκ τορπιλλισμού κατά την μετάβασίν των εις Θεσσαλονίκην προς κατάταξιν εις στρατόν Εθν. Αμύνης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.168, αρ.28, σ. 819 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή παθόνων εκ πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης από φόρου επιτηδευμάτων και κτηματικού.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.169, αρ.29, σ. 856 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός όρων λειτουργίας αποθηκών Μονοπωλίων Νέων Χωρών.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 4 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.169, αρ.29, σ. 856-859 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληρωμή εις οικογενείας των εν Ανατολική Μακεδονία αποκλεισθέντων υπαλλήλων του ημίσεος του μισθού.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.170, αρ.30, σ. 887 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταβολή ασφαλίστρων καέντων ακινήτων κατά την πυρκαϊάν Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.172, αρ.32, σ. 949 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της Βακουφικής δεκάτης των Γαζή-Οβρενός by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 7 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 33-40 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τινά πολιτογραφήσεως και κτήσεως εκλογικών δικαιωμάτων των κατοίκων των Νέων Χωρών. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 13 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 47-59 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της εν Μακεδονία ισχυούσης δημοτικής νομοθεσίας. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 3 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 90-92 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχεία και Πύλη: by Ulpianus (Ψευδώνυμο) Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 17 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 212-228 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακηδία του Ελληνικού Κράτους προς τον Μακεδονικόν Αγώνα και τους Αγωνιστάς αυτού. by Χατζηκυριακού, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 1 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (από του 6ου έως του 10ου μ.Χρ. αι.). by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 30 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", Τόμος Β΄, σ. 1-30 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: by Αβδελά, Έφη Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1989 . 21 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομοσχέδιον άρσεως των αδικιών Α.Ν. 1854/51.   Publication: Αθήνα: Εφημερίς των Συντάξεων, . 15 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί λατομείων.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 14 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί Εμπορικών Σχολών.   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1914 . 43 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Γεωργίου Σαγιαξή Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι βουλευτικαί εκλογαί και τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του κ. Στάη και κ. Λομβάρδου ή το κλείσιμο των σχολείων του λαού. by Νικόδημος, Νικόλαος Publication: Βόλος: Πλατανιώτης, Αθ., 1905 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha