Νέον Ιταλο-Ελληνικόν Ελληνο-Ιταλικόν λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Αθήνα: Κακουλίδης, Κ., . 762 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον ιταλο-ελληνικό λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . ix+787 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνοϊταλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ιταλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 639 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν πρόχειρον και αναγκαιότατον Εις τους ποθούντας μανθάνειν με δυσκολίαν και εις ολίγον καιρόν την γραικικήν και ιταλικήν γλώσσαν. Περιέχον εν τω τέλει δώδεκα ωραιοτάτους διαλόγους, και έτερα τινά χρήσιμα. Νυν μετατυπωθέν μετά προσθήκης πλείστων λέξεων, Προς περισσοτέρας διδασκαλίας και γύμνασιν των φιλομαθών, επιμέλεια και διορθώσει Σ. Β. = by Σ. Β. Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1806 . 371 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 423. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 15x9 εκ. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης / by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1838 . (2)+λβ'+515 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990. Η σελίδα του δεσίματος φέρει χειρόγραφες σημειώσεις. Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1838 . 47 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν, εμπεριέχον πάσας τας εις προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω εμπορίω, τω ναυτικώ και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. Και προσέτι πίνακα των κυριωτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου, εκ του ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. Επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλως διαφερόντων κατά τε την προφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Εν Ερμουπόλη: Εκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου, 1854 . ιστ'+733+2 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξα Ι 6253. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 22x14 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν εμπεριέχον πάσας τας εις τα προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω Εμπωρίω, τω ναυτικό και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. και προσέτι πίνακα των κυριοτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου εκ του Ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλων διαφερόντων κατά τε την προσφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Μ. Π. Περίδης, 1857 . ιε+(1)+735 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1862 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Α-J, σ. η΄+944. Τόμος Β΄: Κ-Ζ, σ. 945-1724. Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Υπάρχει και η πρώτη έκδοση του 1859. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν, εμπεριέχον: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1859 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ. ή+752. Τόμος Β΄: σ. 753+1503. Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον εν Σύρω Π. Γ. Μάιμου ». Υπάρχει και η δεύτερη έκδοση του 1862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ευρώπη-Ελλάδα-Κόσμος :   Publication: Αθήνα: Χριστόπουλος, Θ., 1995 . 17 τ.: , Τόμος 1-17 | Οι τόμοι 1-11 έχουν ενσωματωμένο το πενταλεξικό. Οι τόμοι 12-13 αναφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο 14ος αναφέρεται στην Κύπρο. Οι τόμοι 15-16 περιλαμβάνουν την προφορά των λέξεων του ενσωματωμένου πενταλεξικού. Ο 17ος τόμος αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς | Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, ελληνικήν, πεζήν, ήτοι απλήν Γραικικήν, Λατινικήν, και Ιταλικήν. Πρώτον μεν συνταχθέν και φιλοπονηθέν, και εις φως αχθέν σπουδή και πόνω ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νύν δε αυξιωθέν τη προσθήκη εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδοήκοντα πέντε λέξεων, και ετέρων ισαρίθμων, ή και πλειόνων παραδειγμάτων εκ των αρχαιοτέρων και νεωτέρων συγγραφέων. Έτι δε πλουτισθέν πολυειδέσιν ιστορικαίς και μυθολογικαίς ειδησέσι προς σαφεστέραν κατάληψιν της σημασίας των λέξεων, μετά πλείστων ιδρώτων, και μόχθων ερανισθέντων....[Το αυτό και στα Λατινικά] / by Κωνσταντίνου, Γεώργιος Publication: Venezia: Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1786 . 1786+832 σ.: , .... Τόμος Πρώτος. Περιέχων πλουσιώτατον αμέλει τετράγλωσσον Λεξικόν της Ελληνικής διαλέκτου, ùπερ αρχόμενον αφ’ εκάστης λέξεως αυτής και προχωρούν εις τας άλλας τρεις,...... Βιβλιογραφία: Legrand Γ ΙΙ 1170, Παπαδόπουλος Ι 3152 Κ.Ν. Πλαστήρας 130. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1786 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν απλορωμαϊκόν γερμανικόν και ιταλικόν = by Weigel, Karl D. Publication: Leipzig: Im Schwickerschen Verlage, 1796 . xii+1320 σ. , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 5928, Λαδάς Γ ΙΙ σ. 46-47, Κ. Ν. Πλαστήρας 159. Date:1796 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής, και ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τρεις διηρημένον. Συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Επιταγή μεν και φιλοτίμω δαπάνη του Υψηλοτάτου, και Γαληνοτάτου Πρίγκιπος Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Αλέξανδρου Ιωάννου του Μαυροκορδάτου. Συνδρομή δε και φιλοπόνω σπουδή του τιμιωτάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Δημητρίου Παύλου Ευπατρίδου, της εν Ηπείρω Πρωτευούσης πόλεως Ιωαννίνων. Τόμος Α΄. Γαλλο-Ρωμαϊκό-Ιταλικός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1790 . (2)φ.+(23)φ.+σ.900 σ.: , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 1027, Legrand G. ΙΙ 1251, Κ. Ν. Πλαστήρας 140. στο πρόσθετο σ. 2 της αρχή. Υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1790 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος. Μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και ιταλικών λέξεων πίνακος. Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς = by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Giovanni Pietro Pinneli, 1659 . 24+(2)+688+(114) σ.: , scientiarum in vtroque idiomate magistro. Ad serenissimum ferdinandum ΙΙ. Magnum Ducem hetruriae. Venetiis, MDCLVIIII. Σελιδαρίθμηση: Λείπουν οι αρχικές σελ. 1-10, 13-20, 24-28 & 1 σ. στο τέλος. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 25, Παπαδόπουλος Ι. 1369, Legrand ΒΙΙ 434 Date:1659 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha