Λεξικόν λατινο-ελληνικόν συνταχθέν υπό Ενρίκου Ουλερίχου. Επεξεργασθέν δε και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινόμενοις υπό... by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Αναστάσιος Δ., 1901 . ζ'+1240 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Russko-novogrecskij slovarj: Okolo 40000 slov=Ρωσοελληνικόν λεξικόν: by Ιωαννίδου, Α. Α. Publication: Moskva: Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1966 . 818 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Novogrecesko-Russkij slovarj: by Ιωαννίδου, Α. Α. Publication: Moskva: Gosugarstvennoe Izdateljstvo Inostrannjihi Nacionaljnjir Slovazej, 1961 . 848 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Balgarsko-Gracki recnik=Βουλγαροελληνικόν λεξικόν by Ilkov, Κ. Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1960 . xvi+1473 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Wörterbuch der griechischen Eigennamen: by Pape, Williams Publication: Graz: Akademische Druck, 1959 . 2 τ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνοβουλγαρικόν = by Filipova-Bajrova, Marija Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1957 . xi+590 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό Ελληνο-Σερβοκροατικό=Recnik Grzko-Srpskohrvatski: by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1976 . 136 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Srpskohrvatsko-Grcki recnik=Σερβοκροατικό λεξικό by Φωτιάδης, Σ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1976 . 181 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λατινοελληνικόν λεξικόν by Σιδέρης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, . στ+896 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν επίτομον ελληνογαλλικόν   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 324 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον λεξικόν γαλλο-ελληνικόν: by Βαρβάτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Γεωργαντάς, Γ. Στ., 1860 . 2 τ. , Μέρος Α: Α-L, 1860, σ. 1359. Μέρος Β: Μ-Ζ, σ. 1361-2871 | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν πρόχειρον και αναγκαιότατον Εις τους ποθούντας μανθάνειν με δυσκολίαν και εις ολίγον καιρόν την γραικικήν και ιταλικήν γλώσσαν. Περιέχον εν τω τέλει δώδεκα ωραιοτάτους διαλόγους, και έτερα τινά χρήσιμα. Νυν μετατυπωθέν μετά προσθήκης πλείστων λέξεων, Προς περισσοτέρας διδασκαλίας και γύμνασιν των φιλομαθών, επιμέλεια και διορθώσει Σ. Β. = by Σ. Β. Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1806 . 371 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 423. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 15x9 εκ. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης / by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1838 . (2)+λβ'+515 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990. Η σελίδα του δεσίματος φέρει χειρόγραφες σημειώσεις. Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1838 . 47 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν δίγλωσσον της γαλλικής και ρωμαϊκής διαλέκτου εις δύο τόμους διηρημένον. Συνταχθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Νυν δε το δεύτερον εκδοθέν παράτινος φιλογενούς. Τόμος Α΄. Γαλλικο-Ρωμαϊκός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1804 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. 32χ.α.+576. Τόμος Β΄. φ. 2χ.α.+352. Ο τόμος Β΄ προέρχεται από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Φέρει σφραγίδα ανάγλυφη «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 273/ Φ. ΗΛΙΟΥ 1804.40, 41. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν, εμπεριέχον πάσας τας εις προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω εμπορίω, τω ναυτικώ και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. Και προσέτι πίνακα των κυριωτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου, εκ του ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. Επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλως διαφερόντων κατά τε την προφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Εν Ερμουπόλη: Εκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου, 1854 . ιστ'+733+2 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξα Ι 6253. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 22x14 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότατον πλήρες ελληνογαλλικόν λεξικόν : by Κύπριος, Θεόδωρος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοεκδοτικό Κατάστημα Αναστασίου Δ. Φέξη, 1900 . η΄+1564 σ. ; 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν: by Βαρβάτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1898 . ι'χ.α.+1280 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν: Μετά τριών αλφαβητικών παραρτημάτων. Περιεχόντων Α' Ανωμαλίας της γαλλικής γλώσσης, Β' Φράσεις λατινικάς και άλλας καθιερωθείσας υπό της συνηθείας, Γ' Κατάλογον κυρίων ονομάτων = by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . ι'χ.α.+1076 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πομακοελληνικό λεξικό=Πομαχτσκου-ουρουμτσκου λεκσικο by Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αίγειρος, 1996 . 700 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha