Ελάσσονες ανακοινώσεις: by Μπούτουρας, Αθανάσιος Χ. Publication: Αθήνα: Βυζαντίς. Επιθεώρησις των Βυζαντινών Σπουδών εκδιδομένη κατά τριμηνίαν, 1909 . 8 σ. , Τόμος Α' (1909), 494-501 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, ελληνικήν, πεζήν, ήτοι απλήν Γραικικήν, Λατινικήν, και Ιταλικήν. Πρώτον μεν συνταχθέν και φιλοπονηθέν, και εις φως αχθέν σπουδή και πόνω ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νύν δε αυξιωθέν τη προσθήκη εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδοήκοντα πέντε λέξεων, και ετέρων ισαρίθμων, ή και πλειόνων παραδειγμάτων εκ των αρχαιοτέρων και νεωτέρων συγγραφέων. Έτι δε πλουτισθέν πολυειδέσιν ιστορικαίς και μυθολογικαίς ειδησέσι προς σαφεστέραν κατάληψιν της σημασίας των λέξεων, μετά πλείστων ιδρώτων, και μόχθων ερανισθέντων....[Το αυτό και στα Λατινικά] / by Κωνσταντίνου, Γεώργιος Publication: Venezia: Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1786 . 1786+832 σ.: , .... Τόμος Πρώτος. Περιέχων πλουσιώτατον αμέλει τετράγλωσσον Λεξικόν της Ελληνικής διαλέκτου, ùπερ αρχόμενον αφ’ εκάστης λέξεως αυτής και προχωρούν εις τας άλλας τρεις,...... Βιβλιογραφία: Legrand Γ ΙΙ 1170, Παπαδόπουλος Ι 3152 Κ.Ν. Πλαστήρας 130. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1786 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν το μέγα και πάνυ ωφέλιμον.....Dictionarium Magnum....... by Favorinus, Varinus Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1801 . ζ-η+691+(1) σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 81 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1801 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ετυμολογικόν το μέγα ήγουν η μεγάλη γραμματική. Νεωστί μετατυπωθέν, μετά της εν τω τέλει ήδη δε πρώτον ιδία ταχθείσης Ετυμολογίας, των Κυριοτέρων Επαρχιών, Χωρών, Καστρών, Oρών, Ποταμών, και Λιμνών, Ποιητών τε προσέτι Μύθοι και Ενδόξων Ηρώων Ιστορίαι, εις τα πάντα Συναφθέντα μέρος , προς μείζω και κρείττονα των Φιλομαθών, και Φιλαναγνωστών χρήσιν, και ευχέρειαν. Επιμελώς δε και ως οίον τε διορθωθέν.]......   Publication: Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1781 . 458+1σ.: , ....Ενετίησιν. αψπβ. 1872. Παρά Νικόλαω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Con licenza de’ Superiori, e Privilegio. Βιβλιογραφία: ΠΑΠ. Ι 2162, LEG. Γ ΙΙ 1074, Κ. Ν. Πλαστήρας 111. Date:1781 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Calligraphia oratoria linguae Graecae Α D. Proprietatem, elegantiam, & copiam Graeci fermonis parandam utiliffima. Aucta, et emendata ad ufum Seminarii Patavini   Publication: Wien, Padova: Seminarii Patavini, 1692 . 8 χ.α.+743+129 χ.α. σ.: , Στη σελίδα τίτλου χσ. [κτητορικό] με μονοκονδυλιά και διάσπαρτες σημειώσεις σε όλο το βιβλίο. Στάχ. περγαμηνή. στο εμπρόσθιο παράφυλλο σφργ.: Δώρον Αθανασίου Αργυριάδου. Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 1488, Λαδάς. Β 325, Κ. Ν. Πλαστήρας 30 Date:1692 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cornilli Schreveli lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, ut illud in Belgio quintum prodiit femperauctius, praefertim quod ad dialectos & etymologicas thematur inveftigationes attinet ut & vocabul. Latinorum copian. Ad calcem adjecte fune. Sententiae Graeco-Latinae, quibus omnia primitiva Graeca compre-henduntur. Item Tractatus duo: Alter de Articulis, uteque perutilis / by Schrevelius, Cornelius Publication: Leipzig: Joh. Christoph Zimmermann, 1707 . (2φ.)+(12)+958+191 σ.: , Βιβλιογραφία: Brunet V. 225, Κ. Ν. Πλαστήρας 37 19x11 εκ. Date:1707 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechish - Deutshes Wörterbuch für die Jugent, nach Schellerschem Plan gearbeitet: by Schrevelius, Cornelius Publication: Leipzig: Wengandschen Buchhundiung, 1784 . xxxiv+706 σ.: , Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 120 21x14 εκ. Date:1784 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν απλορωμαϊκόν γερμανικόν και ιταλικόν = by Weigel, Karl D. Publication: Leipzig: Im Schwickerschen Verlage, 1796 . xii+1320 σ. , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 5928, Λαδάς Γ ΙΙ σ. 46-47, Κ. Ν. Πλαστήρας 159. Date:1796 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lexicon Graecolatinum, Seu, epitome thesavri graecae linguae ad Henrico Stephano constructi, quae hactenus fub nomine Ioh. Scapulae prodiit: by Stephano, Henrico Publication: Geneve: Petrum Aubertum, 1616 . 4+530+2σ.: , Αναλυτική σελιδαρίθμηση: 2 σ. πρόσθετα+2 φ.χ.α.+530φ.[66 τετράδια+1 δυάδιο Α8-ΖΖζ8]+2 πρόσθετα. Η σελίδα τίτλου σε πλαίσιο διακοσμητικό. Χειρόγραφες σημειώσεις διάσπαρτες στα περιθώρια. Βιβλιογραφία: Κ.Ν. Πλαστήρας 19 Date:1616 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lexicon Graeco=Latinum novum in quo ex primitivorym & simplicium fontibus deri [...]ata atque composita ordine non minus naturali, quàm alphabetico, breuiter & dilucidé deducuntur / by Scapula, Joannis Publication: Basel: Sebastianum Henricpetri, 1605 . στήλες (1856+183) σ.: , Σελιδαρίθμηση: δ, 6 χ.α.+στήλες 1856+σ. 99 χ.α.+στήλες 5-188+φ.1 χ.α. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 18 Date:1605 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corneli Schrevelii Lexicon manuale Graeco-Latinum, et Latino-Graecum, Utrumque hac ultima Editione multo auctius, & locupletius. Vide epistolam ad lectorem / by Schrevelius, Cornelius Publication: Padova: Typis Seminarii, 1752 . (1)φ.+(3)φ.+641+1 σ.: , Βιβλιογραφία: Brunet V 225, Κ.Ν, Πλαστήρας 67 Date:1752 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Graecum lexicon manuale Tribus Partibus Constans hermeneutica, analytica, synthetica Primuv a Beniamine Hederico institutum. Post repetitas Sam. Patricii curas.Multis vocabulorum millibus purimisque novis significatibus verborum locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum cura by Hederich, Benjamin Publication: Leipzig: Bibliopolio Ioh. Frid. Gleditschii, 1788 . (8)φ.+(2)σ.+....... σ.: , Σελιδαρίθμηση: σ. 8 χ.α.+2 σ. χ.α.+στήλες 5-2376+σ. 2 χ.α.+στήλες 5-888+φ, 4 χ.α. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 135, Bru. ΙΙΙ 76-77 | Δωρεά Γ. Αστεριάδη Date:1788 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Λεξικό Λάτινο-ελληνο-γαλλικόν]   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 3-1146 σ.: , Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Κείμενο δίστηλο. Βιβλιογραφία: Ν. Πλαστήρας 177. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τρίγλωσσον της γαλλικής, ιταλικής, και ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τρεις διηρημένον. Συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Επιταγή μεν και φιλοτίμω δαπάνη του Υψηλοτάτου, και Γαληνοτάτου Πρίγκιπος Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Αλέξανδρου Ιωάννου του Μαυροκορδάτου. Συνδρομή δε και φιλοπόνω σπουδή του τιμιωτάτου εν πραγματευταίς Κυρίου Δημητρίου Παύλου Ευπατρίδου, της εν Ηπείρω Πρωτευούσης πόλεως Ιωαννίνων. Τόμος Α΄. Γαλλο-Ρωμαϊκό-Ιταλικός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Baumeister, Josef Anton Ignaz Edler Von, 1790 . (2)φ.+(23)φ.+σ.900 σ.: , Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι 1027, Legrand G. ΙΙ 1251, Κ. Ν. Πλαστήρας 140. στο πρόσθετο σ. 2 της αρχή. Υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1790 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος. Μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και ιταλικών λέξεων πίνακος. Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς = by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Giovanni Pietro Pinneli, 1659 . 24+(2)+688+(114) σ.: , scientiarum in vtroque idiomate magistro. Ad serenissimum ferdinandum ΙΙ. Magnum Ducem hetruriae. Venetiis, MDCLVIIII. Σελιδαρίθμηση: Λείπουν οι αρχικές σελ. 1-10, 13-20, 24-28 & 1 σ. στο τέλος. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 25, Παπαδόπουλος Ι. 1369, Legrand ΒΙΙ 434 Date:1659 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cornilli Schreveli lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum. Editio nova. Priore auctior et emendatior.... by Schrevelius, Cornelius Publication: Augsburg: Mathaei Rieger, 1796 . (16)+968+170 σ.: , .....Augustae apud Vindelicos, sumptibus Mathaei Rieger. Μ. Filiorum. MDCCLXXXXVI. Βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Ι. 5241, ΙΙ. 870,Κ. Ν. Πλαστήρας 161 21x13 εκ. Date:1796 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας ή ορθογραφικόν νεομέθοδον,περιέχον τους αναγκαιοτάτους της ορθογραφίας κανόνας, εξερευνημένους ετυμολογικώς και γενικευμένους όσον ενδέχεται. Έτι κατά ποίους κανόνας γίνεται η σύνθεσις και παραγωγή κ.λ.π. by Σερούιος, Γ. Publication: Αθήνα: Σκλέπας, Θέμις Ιω., 1870 . 4 χ.α.+118 σ. , Στη σ. 4 χ.α. χφ γνησίου αντιτύπου και υπογραφή της Μαρίας Σερούϊου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λεξικό Ελληνο-Σερβοκροατικό=Recnik Grzko-Srpskohrvatski: by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1984 . 136 σ. : 17χ12 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Oxford Greek-English learner's dictionary / by Σταυρόπουλος, Δ.Ν. Publication: Oxford : Oxford University Press, 1991 . 1019 σ. ; 22x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Oxford English-Greek learner's dictionary / by Σταυρόπουλος, Δ.Ν. Publication: Oxford : Oxford University Press, 1991 . 829 σ. ; 19x13 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha