Νέον Ιταλο-Ελληνικόν Ελληνο-Ιταλικόν λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Αθήνα: Κακουλίδης, Κ., . 762 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον ιταλο-ελληνικό λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . ix+787 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνοϊταλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ιταλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Αργυρόπουλος, Όθων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 639 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν πρόχειρον και αναγκαιότατον Εις τους ποθούντας μανθάνειν με δυσκολίαν και εις ολίγον καιρόν την γραικικήν και ιταλικήν γλώσσαν. Περιέχον εν τω τέλει δώδεκα ωραιοτάτους διαλόγους, και έτερα τινά χρήσιμα. Νυν μετατυπωθέν μετά προσθήκης πλείστων λέξεων, Προς περισσοτέρας διδασκαλίας και γύμνασιν των φιλομαθών, επιμέλεια και διορθώσει Σ. Β. = by Σ. Β. Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1806 . 371 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 423. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 15x9 εκ. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης / by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1838 . (2)+λβ'+515 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990. Η σελίδα του δεσίματος φέρει χειρόγραφες σημειώσεις. Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1838 . 47 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν, εμπεριέχον πάσας τας εις προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω εμπορίω, τω ναυτικώ και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. Και προσέτι πίνακα των κυριωτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου, εκ του ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. Επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλως διαφερόντων κατά τε την προφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Εν Ερμουπόλη: Εκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου, 1854 . ιστ'+733+2 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξα Ι 6253. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 22x14 εκ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν εμπεριέχον πάσας τας εις τα προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω Εμπωρίω, τω ναυτικό και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. και προσέτι πίνακα των κυριοτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου εκ του Ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλων διαφερόντων κατά τε την προσφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Μ. Π. Περίδης, 1857 . ιε+(1)+735 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1862 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Α-J, σ. η΄+944. Τόμος Β΄: Κ-Ζ, σ. 945-1724. Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Υπάρχει και η πρώτη έκδοση του 1859. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν, εμπεριέχον: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1859 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ. ή+752. Τόμος Β΄: σ. 753+1503. Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον εν Σύρω Π. Γ. Μάιμου ». Υπάρχει και η δεύτερη έκδοση του 1862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ευρώπη-Ελλάδα-Κόσμος :   Publication: Αθήνα: Χριστόπουλος, Θ., 1995 . 17 τ.: , Τόμος 1-17 | Οι τόμοι 1-11 έχουν ενσωματωμένο το πενταλεξικό. Οι τόμοι 12-13 αναφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο 14ος αναφέρεται στην Κύπρο. Οι τόμοι 15-16 περιλαμβάνουν την προφορά των λέξεων του ενσωματωμένου πενταλεξικού. Ο 17ος τόμος αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς | Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha