Αναλυτικόν ορθογραφικόν λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης: by Βοσταντζόγλου, Θεολ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . ιστ+608 σ. ; , " Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικόν Who's Who 1962, 1965:   Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Who’s Who, 1962 . 2 τ. , Τόμ. [Α] 1962, σ. (6) χ.α.+571. Τόμ. [Β] 1965, σ. 48+12 χ.α. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / by Schmidt, Μ. Ι. Α. Ε. Publication: Αθήνα: Κ. Αντωνιάδης, 1888 . η΄+1070 σ. ; 18x13 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Patristic Greek lexicon / by Lampe, G. W. Η. Publication: Oxford: Clarendon Press, 1972 . xlvii+1568 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό νεοελληνικής γλώσσας: by Μπίγκας, Μιχαήλ Β. Publication: Αθήνα: Νικόδημος, . 1277 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ερμηνευτικόν και ορθογραφικόν της Αρχαίας ελληνικής γλώσσης by Αναμίτης, Παύλος Publication: Αθήνα: Νικόδημος, 1973 . 1030 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομον ετυμολογικόν λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης by Γιαννακόπουλος, Παναγ. Ε. Publication: Αθήνα: Νικόδημος, 1973 . 336 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθογραφικό λεξικό δημοτικής γλώσσας: by Σταματόγλου, Γιάννης Publication: Αθήνα: Νικόδημος, . 488 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικής γλώσσης: συνταχθέν υπό...καί πλουτισθέν πίναξι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οις προσετέθη εν τέλει και Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελληνικοίς Συγγράμμασιν απαντώντων Κυρίων Ονομάτων / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1895 . (4)+ιζ'+1592+(2)+197 σ. ; 27x19 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά όστρακα / by Σαρριγιάννης, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Περρή και Βαμπά, 1870 . 608 σ. ; , Λείπει η σελίδα τίτλου 17x11 εκ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρειμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό...../ by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Wien: Anton von Haykul, 1827 . 2 τ.: , Περιέχει κατάλογο φιλομούσων συνδρομητών και βιβλιογραφία. Βλ. Γκίνης-Μέξας, Ι 1599. 24x21 εκ. Date:1827 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως μετά συνωνύμων και επιθέτων εκλογής. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά....Εν ταύτη τη εκδόσει επιμελώς διορθωθείς και προσαρμοσθείς εις χρήσιν εξαιρέτως των της Ελλάδος Σχολείων προς ευμαρεστέραν της τε ελληνικής και απλής γλώσσης, και θεματογραφίας γύμνασιν / by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1820 . 502 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 1238. 23x15 εκ. Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων. Έκδοσις πρώτη. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι Α-Γ / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Venezia: Μιχαήλ Γλυκής, 1809 . 3 τ.: , Εν Βενετία, Τύποις Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809. Τόμος Πρώτος, Α-Θ(1809), κ'+[1994] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Δεύτερος, Ι-Π (1812), [1774] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Τρίτος Ρ-Ω (1816), [1312]+[76]+41σ. αρίθμ. σε στήλες. Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο, της δωρεάς Ελλην. Κοινότητος Αλεξανδρείας, με ανάγλυφη σφραγίδα «Βιβλιοθήκη της Ελληνοαιγυπτιακής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Βιβλιογραφία: ΗΛΙΟΥ Α 1809.2 / Γκίνης-Μέξας Ι 524, 680, 887 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία του Θουκυδίδου: Τόμος έννατος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Γεώργιος Βενδότης, 1806 . 243 σ.: , Οι πρώτοι 8 τόμοι έχουν τον τίτλο: "Θουκυδίδου Ολόρου Περί του Πελοποννησιακού Πολέμου/ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε και εκδοθέντα τύποις Παρά Νεοφύτου Δούκα εις Τόμους Δέκα". ....Εν Βιέννη, Παρά Γεωργίου Βενδώτη, 1805-6. Ο 9ος τόμος περιέχει σφραγίδα του Ελληνικού Γυμνασίου. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 426. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία, του Ευτροπίου: Τόμος δεύτερος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1807 . 377 σ.: , Άλλος Τίτλος: "Ευτροπίου Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας εις βιβλία δέκα / Μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την Ελληνίδα παρά Παιανίου, Καντεύθεν αύθις εις την νυν συνήθως ομιλουμένην Παρά Νεοφύτου Δούκα παρ' ου και εξεδόθη εις τόμους Δύο". ....Εν Βιέννη, Παρά Ιωάννα Σχραιμβλ, 1806. Περιέχει σφραγίδα της Εφορίας των εν Θεσσαλονίκη Εμπορικών Καταστημάτων. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 477. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό Σολωμού: by Καψωμένος, Ερατοσθένης Γ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1983 . 456 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Καρπαθιακής διαλέκτου by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μιχαήλ. Γ. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Π., 1972 . ιβ+(3)+432 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit / by Trapp, Erich Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 . 8 τ. , 1 Faszikel: Ααρών-Αφαράς Faszikel: Βα-Γωτ Faszikel: Δ-Ησύχιος Faszikel: Θαδδαίος-Ιωσούφης Faszikel: Κ-Κομνηνούτζικος Faszikel: Κομονός-<Λω>χω<μαλλάτης 7] Addenda: Ααρών-Ιωνάς 8] Faszikel und adolenda: Ααρών-<Λω>χω<μαλλάτης Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Dictionnaire historique et généalogique des Grandes Familles de Gréce d’Albanie et de Constantinople by Sturdza, Mihail-Dimitri Publication: Paris: χ.ε., 1983 . 657 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha