Λογοδοσία των πεπραγμένων [τών ετών 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1936, 1937, 1938, 1942, 1945, 1955, 1956]   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μπενάκειον Ορφανοτροφείον, 1928 . 13 τ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία χρήσεως [ετών 1947-48, 1950-51, 1952-53, 1959-60]   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, . 4 τ. , 1947-48, [τυπ] "Le Progres" Γ. Μπόλλα, 1948, σ.36. 1950-51, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1951, σ.39. 1952-53, [τυπ] Θ. Κασιμάτη, 1953, σ.56. 1959-60, [τυπ] Γ. Μπόλλα, χ.χ., σ.43 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1945 . 97 σ. , Στο εξώφυλλο σφργ. «Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή». Στη σ. 1 και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1946 . 97 σ. , Στο εξώφυλλο σφργ. «Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή». Στη σ. 1 και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1902   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκ του χρωμο-τυπολιθογραφείου Ιωάννου Κ. Λαγουδάκη 1903 . 12 σ.+(2)φ.+(1) πίν.+(2) φ.+(2) πίν. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίσολογισμός και έκθεσις της διαχειριστικής επιτροπης επί των πεπραγμένων της χρήσης 1943   Publication: Cairo: Φώς (Καΐρου), 1944 . 136 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υπό του διοικητικού συμβουλίου της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας πεπραγμένα κατά το έτος 1900-1901.   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1902 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των κατά τα σχολικά έτη 1890-91, 1891-92 και 1892-93 πεπραγμένων εν τοις ορθοδόξοις δημοσίοις σχολείοις Χίου.   Publication: Αθήνα: Δαμιανός, Ν.Α., 1893 . (4)+247+(3) σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό της Εθνικής Εταιρείας.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . 116 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς εκρίθη το τεσσαρακονταετές έργον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών υπό του κοινού και του τύπου. by Βαμβακάς, Σωκράτης Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1969 . 72 σ. , Τόμος ΙΑ΄ Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτ. Κρήτης: by Καψωμένος, Γ. Publication: Χανιά: Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης, 1972 . 168 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών 1929-1937.   Publication: Αθήνα: Τάσσος Βακαλόπουλος, 1937 . 125 σ. ; 24x17 εκ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις πεπραγμένων: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1934 . 300 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1934-1935:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1937 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Φίλων Στρατού Αθηνών, 1949 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Παύλου Ιωάννου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1891-1892.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1893 . 295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Σπυρίδωνος Κ. Σακελλαρόπουλου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1901-1902.   Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1903 . 327 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου: (Έτος Β) 1873-74   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1874 . 169 σ. ; 19x13 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Σέρραις. Έκθεσις των πεπραγμένων αυτού από του πρώτου της συστάσεώς του έτους μέχρι σήμερον από 3 Μαΐου 1870 -4 Ιουνίου 1871. Λογοδοσία και λόγοι του Προέδρου Ι. Θεοδωρίδου   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Νικολάου Βαγλαμαλή., 1872 . 85 σ. +(2) πίν. , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος : by Θεοδωρίδης, Γιάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1873 . 54 σ. +(2) πίν. ; , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. 22x14 εκ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha