Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ.

Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων. Τόμ.Α-Β / Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας - 2η - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988. - 2 τ.: εικ. - Αρχείο Ιστορικών Μελετών; 1 .

Τόμ.Α΄: σ.8 χ.α.+μ΄+576+2 χ.α. Τόμ.Β΄: σ. 6 χ.α.+577-1046. ωτοτυπική Ανατύπωση της 1ης εκδόσεως: Εν Αθήναις, Τυπογρ. Αδελφών Περρή, 1896.

Περιέχει βιβλιογραφία Τόμ.Α΄: σ. λε΄-μ΄.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha