Κουμαριανού, Αικατερίνη

Μουσείον ή Έφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Έπιστημονική, και Τεχνική... [Βιβλίο] - 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση - Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1995. - 10χ.α+40 σ. - Τα ελληνικά περιοδικά Ι. Προεπαναστατικά περιοδικά; 4 .

Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Επιστημονική, και Τεχνική. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Ιωαννίδου Σμυρναίου διδασκάλου της Μαθηματικής .... και περιέχουσα διαφόρους έτι διατριβάς σοιών ακαδημαϊκών διδασκάλων της Ευρώπης και άλλων ομογενών. Τετράδιον Α΄. Εν Παρισίοις, εκ της Τυπογραφίας Α. Belon, 1819.

96+02011165


ΜΟΥΣΕΙΟΝ (Περιοδικό)
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha