Δημοσθένης 384-322 π.Χ.

Οι τρεις Ολυνθιακοί του Δημοσθένους: Σχολιασθέντες, ρητορικώς αναλυθέντες, και μεταφρασθέντες εις την καθομιλουμένην γλώσσαν κατά λέξιν, και ουχί κατ έννοιαν αφηρημένως, προς ευχερεστέραν κατάληψιν της σπουδαζούσης Ελληνικής νεολαίας μετά της κατά Σύνταξιν ρυθμήσεως του κειμένου κατά νεωτέραν Μέθοδον, εν ή προσετέθησαν εν παρενθέσει, όσα ε.δυνατόν να επαναλαβάνωνται από κοινού, ή έξωθεν να εννοώνται προς μείζονα ευκολίαν των Σπουδαστών εις την Σύνταξιν, είτε Συντακτικήν του λόγου ανάλυσιν· ως δ επίμετρον προσετέθησαν και οδηγίαι τινές περί του τρόπου της Συμπτύξεως και Αναλύσεως των λόγων. [Βιβλίο] - Αθήνα: Βρετός, Ι. Α., 1870. - 3 τχ.

Τα τρία τεύχη ομού δεμένα. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Τχ.Α', σ.99. Τχ.Β', σ.61. Τχ.Γ', σ.88. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha