Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ.

Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας : συνταχθείσα κατά τας πηγάς και τα βοηθήματα / Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα - Αθήνα: Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου, 1870. - 2 τ. ; 21,5x14 εκ. - Βιβλιοθήκη του Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγου; 1 .

Μέρος Α': Χωρογραφία. Αθήνησι: Τύποις Δ. Σακελλαρίου, 1870, σ. τοθ'+236. Στις σ.235-238 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Μέρος Β': Τοπογραφία: Ου προτέτακται εν είδει προλόγου και εισαγωγής παραγματεία ιστορική τε και φιλολογική. Αθήνησι: Τυπ. Λάζ. Δ. Βιλλαρά, 1874, σ. xvi+υιζ'+912. Το 3ο αντίτυπο του 2ου τόμου της Δωρεάς Καραπάλη αποσυρμένο. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Η. Καλαϊτζή δεμένο σε ένα τόμο. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά Η. Καλαϊτζή. Τόμ.Α-Β μαζί δεμένοι. Ο τομ.Α΄ και των δυο αντιτύπων υπογεγραμμένος από τον συγγραφέα.

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.Α΄, σ. 227-234 Περιέχει βιβλιογραφία


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha